Декабрь 2021


ISSN  1846-8756

Юридическая консультация

Većina nezainteresirana za manjinu

Medijska tišina, negativna atmosfera, manjak tolerancije i porast diskriminacije i isključivosti ozračje su u kojem će se odvijati i manjinski izbori u nedjelju, ali  ne i jedini problemi koji muče manjince, i ne samo kada je riječ o njihovim predstavnicima. Naime, da bi se bolje reguliralo njihov položaj, potrebno je donijeti poseban  Zakon o manjinskim vijećima kojim bi se bolje regulirao položaj predstavnika nacionalnih manjina, povećati broj biračkih mjesta na manjinskim izborima te riješiti upis podataka o nacionalnosti – pobrojani su ključni problemi na okruglom stolu održanom u Saboru u organizaciji GONG-a i Instituta STINE pod nazivom „Različite boje, ista ekipa - vedre boje Hrvatske“.

«Država mora osigurati da se manjinski glas čuje, posebice Vijeća i predstavnika koje imaju u lokalnoj samoupravi. Manjine moraju imati realne i stvarne mogućnosti da sudjeluju u odlučivanju, to je još uvijek kamen spoticanja mnogima, a još uvijek ima i puno problema s prihvaćanjem Vijeća nacionalnih manjina kao dijela javnih uprava. Ne možemo biti zadovoljni stanjem i funkcioniranjem te manjinske uprave, ali u nekim su sredinama ipak postignuti uspjesi», istaknuo je Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine.
"Realizacija vladavine prava u sebi sadrži kriterij sudjelovanja svih slojeva društva u donošenju svih relevantnih društvenih odluka. Priznavanje prava participacije nacionalnih manjina jedan je od ključnih uvjeta zaštite manjina u suvremenoj demokraciji i nijedan tip prava nije vječan te je uvijek potrebno raditi na očuvanju standarda određenih prava», naglasio je Tolnauer.
No, ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, mnogi procesi su zastali pa je tako i pitanje prava nacionalnih manjina krenulo nizbrdo,dovoljno je sjetiti se «referenduma o ćirilici», i umjesto da se standarde ako već ne diže, a ono barem održava, svjedočimo njihovom srozavanju, na što upozorava i
Deklaracija o nesnošljivosti i etnocentrizmu u Hrvatskoj koju su prošli tjedan u Puli donijeli predstavnici nacionalnih manjina, na koju su podsjetili saborski zastupnici talijanske manjine Furio Radin te srpske manjine SDSS-ov Milorad Pupovac.

"Ljude se mora osloboditi straha"
«Ljude se mora osloboditi straha da idu na izbore, pogotovu u okolnostima atmosfere kakvu imamo danas i koju je istakla i Deklaracija, a koja se dan za danom pogoršava. Razmjeri netolerancije i govora mržnje postaju postaju krajnje zabrinjavajući», istaknuo je Pupovac, koji se kao i većina predstavnika nacionalnih manjina požalio na medije koji su Deklaraciju «prešutjeli kao da nije relevantna stvar pitanje tolerancije, isključivosti i toga što manjine misle o društvenim procesima. Naravno, relevantna je stvar kad se tko oženio, proveo i čijim autom. No, društvo koje se na takav način odnosi prema glasu manjina, nema pravo govoriti kako ima najbolju regulativu manjinskih prava».

«Očito je došlo do pogoršanja atmosfere etničke netolerancije, ali i do zanemarivanja manjinskih prava. Hitno nam je potreban Zakon o manjinskim vijećima koji će regulirati sva otvorena pitanja, jer smo dotad osuđeni na Državno izborno povjerenstvo i Ministarstvo uprave koje nije dovoljno ažurirano. Osim toga, neki birači morat će u nedjelju kilometrima morati putovati do svojih biračkih mjesta, a neki ni danas ne znaju gdje se nalaze njihova biračka mjesta pa se ne treba čuditi što je izlaznost mala, mnogi ne znaju ni da se izbori održavaju niti imaju jasnu sliku o njima. Stvar države je da mora barem u javnim medijima, osigurati adekvatan prostor za ove izbore», upozorio je Pupovac.

Da se izbori odvijaju u tišini, ustvrdio je i predsjednik Državnog izbornog povjerenstva Branko Hrvatin, koji se također složio s time da zakonodavni okvir nije dobar te je upozorio na potrebu da se vodi bolju brigu o registraciji udruga nacionalnih manjina i o tome tko ih je ovlašten predstavljati pri čemu je važno da javna uprava uvede red, ali i da se angažiraju članovi samih udruga. «Ne može se očekivati da mediji ovim izborima posvećuju pozornost kakvu posvećuju parlamentarnima, ali mora se naglasiti značaj upravljanja na lokalnoj razini putem vijeća i predstavnika", poručio je Hrvatin te pobrojao da će ove godine prema podacima iz Registra birača, 278.932 birača birati članove 288 Vijeća nacionalnih manjina, a nešto manje od 25.000 birača će birati 173 manjinska predstavnika. Za članove Vijeća i manjinske predstavnike kandidiralo se 6.454 kandidata. Što se tiče izlaznosti, ona je na prošlim izborima 2011. godine u nekim mjestima dosegnula 53,6 posto, što je bio najbolji rezultat i napredak u odnosu na 2007. godinu kada je maksimum bio 52.6 posto.

'Praznik demokracije', lijepa, ali prazna sintagma - zašto? 

I predstavnici nacionalnih manjina redom su isticali medijsku tišinu i problem biračkih mjesta te pitanje upisa podatka o nacionalnosti jer se često događa da kao pripadnici nacionalnih manjina upisani stoje pripadnici većinskog naroda što omogućuje razne manipulacije te stoga očekuju da se to raščisti s Ministarstvom uprave, a iako je bila prilika da to resorni ministar Arsen Bauk čuje iz prve ruke, on se na okruglom stolu nije ukazao, niti je poslao ikoga iz svojeg Ministarstva. Ne čudi onda da su manjinci dodatno uvjereni da je većina nezainteresirana za manjinu.

«Dvije teorije pokušavaju objašnjavati neuspjeh izbora u nedjelju, a već sada mogu reći da oni neće uspjeti. Prva je da se iscrpila normativa koja je bila zacrtana, a druga da vlada atmosfera u društvu na koju smo se referirali kad smo donijeli već spomenutu Deklaraciju. Ja imam treću teoriju, a to je da se ovdje radi o grijehu strukture. Treba se promijeniti normativu, ali je nažalost potrebna dvotrećinska većina da bi se to napravilo. Sustav će proizvesti slab i nikakav odaziv u nedjelju, a poseban je problem da ljudi još ne znaju gdje glasuju», upozorio je Radin te kao primjere naveo birače u Lipiku i Pakracu dok će u Puli, u kojoj živi 70.000 stanovnika, manjinci glasati na samo jednom mjestu.

S obzirom na sve izneseno, kako je kazao i Hrvatin, «sintagma "praznik demokracije" lijepo zvuči, ali ona se potvrđuje samo ako postoji odaziv i svijest o važnosti tih izbora i promjena», a Dragan Zelić iz GONG-a je zaključio: «Mogu se stvoriti idealni uvjeti za rad vijeća i predstavnika, ali ako su atmosfera i klima usmjereni protiv pripadnika nacionalnih manjina, onda se udaljavamo od europskih vrijednosti».

izvor: gong.hr

 

23 января 2019г.

Pravilnikom se propisuje način i troškovi polaganja ispita iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja dugotrajnog boravišta u Republici Hrvatskoj, prijava i povlačenje prijave za polaganje ispita, način provedbe ispita, provedba ispita ako je riječ o pristupnicima s posebnim potrebama, prava pristupnika koji su prijavili polaganje ispita, ispitni rokovi te obveze vezane uz čuvanje ispitne dokumentacije.
Русский дом в Загребе сообщает, что в рамках проекта «Оказание содействия в организации паллиативной помощи российским соотечественникам, проживающим в Хорватии» проводит сбор информации, необходимой для создания единого регистра россиян (ФИО, контактные данные), проживающих в Хорватии и нуждающихся в паллиативной помощи.
Novim Zakonom o strancima, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021. godine, prihvaćeni su zahtjevi Hrvatske obrtničke komore i drugih organizacija poslodavaca te je ukinut kvotni sustav zapošljavanja stranaca koji nije rješavao problem nedostupnosti osposobljene i stručne radne snage. U svrhu zaštite domaćeg tržišta rada uveden je postupak testa tržišta rada kojega je potrebno provesti pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje prije podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad Ministarstvu unutarnjih poslova.
Хорватия одна из стран, куда туристы с удовольствием едут отдыхать летом (а некоторые даже путают туризм с постоянным местом жительства). Для того, чтобы в «ковидное» время не попасть впросак, лучше всего изучить правила въезда.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je uputu Postupanje s osobama koje prelaze granične prijelaze Republike Hrvatske – zdravstveni nadzor nad putnicima.
Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. godine, donijela je Odluku o donošenju Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021. – 2024.
Наконец-то народные избранники в Думе занялись вопросом русских, проживающих в Российской Федерации и составляющих 80 процентов населения. Мне это особенно приятно, поскольку я уже неоднократно обращала внимание читателей, что русские и россияне или русскоязычные - это не одно и то же. Мое внимание привлекло предложение по поправке в Конституцию Константина Затулина.
Наверняка многих из нас уже интересует вопрос наследства, тем более, что для некоторых в Хорватии это второй или третий брак, в котором есть дети из первых браков или родители.
До мая этого года заявление о выезде за пределы России и назначении пенсии подавалось в отделение Пенсионного фонда России по месту жительства человека. Сейчас это можно сделать в любом отделении фонда вне зависимости от адреса регистрации человека. Также постановление закладывает принцип экстерриториальности для подтверждения факта нахождения человека в живых.
Многие россияне мечтают иммигрировать в развитые страны и впоследствии стать их подданными. Однако не все из них готовы отказываться от гражданства РФ. Наличие подданства нескольких государство удобно для бизнесменов, инвесторов и лиц, семьи которых живут за границей. Разрешено ли в России двойное гражданство? Каким правовым статусом обладают бипатриды? Двойное гражданство и два гражданства: в чём разница?
Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom Republika Hrvatska se obvezala donijeti novi ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Hrvatski sabor je na sjednici 13. prosinca 2002. godine donio Odluku o proglašenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, čime je stvoren normativni okvir za ostvarivanje cjelovite zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina.
Odluku o raspisivanju izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina donosi Vlada Republike Hrvatske u skladu s Zakonom o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
Donesen je Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Pripadnici nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika.

Страницы

< Предыдущая  |  Следующая >

1 | 2 | 3 |

Колонка редактора
Катарина Тодорцев-Хлача
В сентябре в Загребе на литературном фестивале побывала нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, которую сравнивают с Солженицыным. О вечере встречи с ней и интервью, которые она дала хорватским СМИ, можно подробнее прочитать в других разделах, а в своей колонке я хотела бы поговорить о другом.
Литературная гостиная
Записки из жизни клоунов написала Ирина Терентьева, жена одного из лицедеев Май Михалыча, Николая Терентьева.
Книжная полка
Катарина Тодорцев-Хлача
По уже устоявшейся традиции на форуме презентируются новые книги, авторы которых хорошо известны в Европе и за ее пределами.
Анонс событий
22 мая состоится II Олимпиада по русскому языку как иностранному на платформе Zoom. Организаторы конференции - Хорватская ассоциация преподавателей русского языка и литературы, Центр "Институт А.С. Пушкина" (философский факультет университета Пулы им. Юрая Добрилы) совместно с Представительством Россотрудничества в Хорватии.
Юридическая консультация
Pravilnikom se propisuje način i troškovi polaganja ispita iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja dugotrajnog boravišta u Republici Hrvatskoj, prijava i povlačenje prijave za polaganje ispita, način provedbe ispita, provedba ispita ako je riječ o pristupnicima s posebnim potrebama, prava pristupnika koji su prijavili polaganje ispita, ispitni rokovi te obveze vezane uz čuvanje ispitne dokumentacije.
 
Фонд Русский мир
ЛЕТОПИСЬ, ISSN 1846-8756
ИЗДАТЕЛЬ
РУССКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ КРУГ
www.ruskaljetopis.hr

Главный редактор
Катарина Тодорцева Хлача
rinahlača@gmail.com
ruskikulturnikrug@gmail.com
GSM +385 921753826
Модераторы
Катарина Тодорцева Хлача
Виктория Тодорцева
Отдел новостей и реклама
Виктория Тодорцева

Дизайн, фотографии
Елена Литвинова
Ненад Марьян Хлача
Корректура
Евгения Чуто (русский)
Ненад Марьян Хлача (хорватский)

Перевод
Катарина Тодорцева Хлача
Виктория Тодорцева

Техническая поддержка
Тимошенко Дмитрий
Интернет-журнал издается при содействии
Фонда «РУССКИЙ МИР»

Все авторские права защищены законом

Затраты на реализацию Проекта частично покрыты за счет Гранта, предоставленного фондом «Русский мир».
 
IMPESUM
LJETOPIS, ISSN 1846-8756
IZDAVAČ
SAVEZ RUSA RH
www.ruskaljetopis.hr

Glavna urednica
Katarina Todorcev Hlača
rinahlača@gmail.com
ruskikulturnikrug@gmail.com
GSM +385 921753826
Moderatori
Katarina Todorcev Hlača
Viktorija Todorceva

Odjel „Novosti iz Rusije“
i reklama
Viktorija Todorceva

Dizajn, fotografiji
Jelena Litvinova
Nenad Marijan Hlača
Lektura
Eugenija Ćuto (ruski)
Nenad Marijan Hlača (hrvatski)

Prijevod
Katarina Todorcev Hlača
Viktorija Todorceva

Tehnička podrška
Timoshenko Dmitrij
Časopis izlazi u skladu sa
«Zakonom o elektroničkim medijima»
NN 153/09, 84/11, 94/13, 136/13

Sva autorska prava zakonom su zaštićena

Glasilo izlazi uz financijsku potporu Savjeta za nacionalne manjine RH