ISSN 1846-8756   Январь 2021
Юридическая консультация

Održan seminar o interaktivnom načinu prijava programa kulturne autonomije nacionalnih manjina

U organizaciji Savjeta za nacionalne manjine RH u Zagrebu je održan seminar o interaktivnom načinu prijava programa kulturne autonomije nacionalnih manjina putem interneta za 2019. i godišnji izvještaji o ostvarivanju programa i utrošku sredstava iz Državnog proračuna za 2018.

O položaju nacionalnih manjina u RH,  mogućnosti državnog  proračuna, te ulozi Savjeta za nacionalne manjine govorio je njegov predsjednik Aleksandar Tolnauer. On je posebno naglasio da je seminar iznimno važan za manjine kako bi svatko naučio prihvatiti svoj dio odgovornosti.

„Participacija svih dijelova stanovništva u bilo kojoj državi od društvenog je značaja i preduvjet za bilo kakvu demokraciju. – naglasio je Aleksandar Tolnauer. „Prema mišljenju savjetodavnog odbora okvirne konvencije o zaštiti nacionalnih manjina efektna participacija pripadnika nacionalnih manjina u različitom sferama javnog života (politički, društveni i kulturni život) jedino što može u ovakvim tranzicijskim društvima s povijesnim nasljeđem  kao što je naše osigurati socijalnu koheziju i razvoj istinske demokracije. Moramo biti svjesni da u našem društvu nikakva prava  nikad i ničim nisu vječno zagarantirana. Svjedoci ste tendencija jedne manje grupe koja djeluje na političkom ali i na civilnom planu koja smatra da treba dostignuta prava nacionalnih manjina smanjiti naročito u pogledu njihovog političkog zastupanja. Sve to pokušava se plasirati i na područje financiranja nacionalnih manjina.
Određene udruge civilnog društva više su nego kritične što se tiče financiranja manjinskih tiskovina. Najviše se to odnosi na Novosti srpske nacionalne manjine. Nisam ni ja uvijek oduševljen sa svime što pišu Novosti ili druga glasila nacionalnih manjina ali koliko se sjećam mi smo u demokratskom društvu i sva mišljena čak i ona koja su u Europi zabranjena kod nas su legitimna. U takvim okolnostima djeluje i Savjet za nacionalne manjine koji ih predstavlja i koji je odgovoran na državnoj razini za prava i slobode nacionalnih manjina koja su dostignuta ili se pokušavaju ugrožavati.
Vlada RH prepoznala je jednu širinu demokratskog djelovanja što se vidi iz proračuna. Nije bilo lako postići tih 7,7 posto povećanja sredstava u danim okolnostima.
Danas ne možete zaobići nacionalne manjine u javnom, političkom ili kulturnom životu i to je postignuto tijekom djelovanja Savjeta za nacionalne manjine od 2002. godine naovamo. Funkcioniranje demokratskih sustava u svim razinama temelji se na tri demokratske opcije. Biti za, biti suzdržan ili biti protiv. Mi u svakodnevnom životu nalazimo se u donošenju takvih odluka ali kada su u pitanju zajednički krucijalni interesi onda treba dobro promisliti i dogovoriti“ – završio je predsjednik Savjeta.  

Na seminaru je održan niz tematskih izlaganja.

Načelnica Sektora za financijski i proračunski nadzor Ministarstva financija Slavka Malenica govorila je o ulozi i zadaćama sektora proračunskog nadzora u kontroli namjenskog utroška sredstava Državnog proračuna i o financijskom nadzoru neprofitnih organizacija i proračunskog nadzora zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava.

Marko Trošelj i Maja Peran, savjetnici u Službi za međunarodnu suradnju, EU i pravne poslove Agencije za zaštitu podataka, govorili su o informacijama u vezi zaštite osobnih podataka prilikom prijava programa kulturne autonomije, kao i kod dostavljanja polugodišnjih, godišnjih i kvartalnih izvještaja udruga i ustanova Savjetu za nacionalne manjine.

Tibor Varga, zamjenik predstojnika Stručne službe Savjeta, detaljno je objasnio prisutnima način interaktivne prijave programa kulturne autonomije udruga i ustanova nacionalnih  manjina za 2019. godinu, te interaktivne predaje godišnjih izvještaja udruga i ustanova nacionalnih manjina za 2018. gdje je došlo do nekih promjena.

Novitet je da će se obrazac ubuduće moći nadopunjavati prije nego se zaključa i pošalje u Savjet. Pripadnost nacionalnoj manjini će potvrditi predsjednik svojim potpisom pod materijalnom i krivičnom odgovornošću. Podatak o sufinanciranju iz lokalnog proračuna ili drugih izvora je informativan.

Posebno je gospodin Varga objasnio polaznicima seminara način bodovanja prijavljenih  programa što dosad izazivalo probleme. Na primjer, neki su se ustručavali upisivati podatak o financiranju iz drugih izvora u strahu da dobiju manje sredstava od Savjeta što je davalo suprotan učinak.   

Naime, ako udruga se financira samo sredstvima Savjeta to se ne smatra kao pozitivna dinamika, jer se smatra da ta udruga u svojoj lokalnoj zajednici nije ostvarila vidljivost, nisu prepoznali značaj te udruge i njenu važnost. Financijerima taj podatak govori o tome da je rad udruge prepoznat u lokalnoj zajednici, što donosi bodove i ne znači da projekt dobije manje sredstava od Savjeta.

Ubuduće će se strože pratiti organizacije manifestacija u tom smislu što ako se mijenja mjesto i vrijeme manifestacije treba prijaviti prenamjenu. Kod izdavaštva, ako se mijenja broj izdanja treba prijaviti preraspodjelu sredstava.

Nema prenamjene sredstava iz programa u program. Unutar jednog programa se može dogoditi preraspodjela sredstava što treba također prijaviti Savjetu.  Kod izdavaštva knjiga mora biti potpuno pripremljena i imati recenzije jer u protivnom program neće biti prihvaćen.

Autorski honorari mogu se isplaćivati samo u okviru programa informiranja i izdavaštva. Za sve ostale programe treba potpisivati s izvršiteljima ugovore o djelu.  

Prema kriterijima financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologija praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa uvijek se mora istaknuti da je projekt financiran preko Savjeta za nacionalne manjine RH.

Minimalni broj bodova je 9. Sistem boduje automatski, a komisija nakon što pregleda godišnje financijske izvještaje, daje prijedlog povjerenstvu dodati 4 boda ili oduzeti. Za godišnje izvještaje sistem će se zaključati 31. siječnja 2019.

Seminaru su prisustvovali predsjednici vijeća i predstavnici nacionalnih manjina te predsjednici udruga nacionalnih manjina koji su nakon završetka izlaganja mogli su postavljati pitanja članovima Stručne službe Savjeta.

Bilo je postavljeno pitanje da li je ukupni broj pripadnika nacionalne manjine bitan za bodovanje i raspodjelu sredstava. Na što su dobili odgovor da je broj pripadnika nacionalne manjine izuzetno važan kod zastupanja manjina i to regulira Ustavni zakon što se i vidi na izborima za saborske zastupnike. Što se tiče kulturne autonomije, broj pripadnika manjine nosi nula bodova jer je važan program, on je taj koji određuje visinu sredstava, jer je i izglasao povećanje sredstava za iduću godinu su determinirali aktivnosti udruga.

Neke udruge imaju u svom sastavu više nacionalnih manjina ali zakon i propisi propisuje financiranje udruge samo određene nacionalne manjine, odnosno udruga mora biti registrirana samo za jednu nacionalnu manjinu.

Nenad M. Hlača

27 ноября 2018 г.

Мы, русские, в союзе с другими братскими народами ...

Наконец-то народные избранники в Думе занялись вопросом русских, проживающих в Российской Федерации и составляющих 80 процентов населения. Мне это особенно приятно, поскольку я уже неоднократно обращала внимание читателей, что русские и россияне или русскоязычные - это не одно и то же. Мое внимание привлекло предложение по поправке в Конституцию Константина Затулина.

Не дождетесь!!!

Наверняка многих из нас уже интересует вопрос наследства, тем более, что для некоторых в Хорватии это второй или третий брак, в котором есть дети из первых браков или родители.

В 2019 году Российская Федерация упростила оформление пенсий для россиян проживающим за рубежом

До мая этого года заявление о выезде за пределы России и назначении пенсии подавалось в отделение Пенсионного фонда России по месту жительства человека. Сейчас это можно сделать в любом отделении фонда вне зависимости от адреса регистрации человека. Также постановление закладывает принцип экстерриториальности для подтверждения факта нахождения человека в живых.

Чем отличается двойное от второго гражданства?

Многие россияне мечтают иммигрировать в развитые страны и впоследствии стать их подданными. Однако не все из них готовы отказываться от гражданства РФ. Наличие подданства нескольких государство удобно для бизнесменов, инвесторов и лиц, семьи которых живут за границей. Разрешено ли в России двойное гражданство? Каким правовым статусом обладают бипатриды? Двойное гражданство и два гражданства: в чём разница?

Provedba Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom Republika Hrvatska se obvezala donijeti novi ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Hrvatski sabor je na sjednici 13. prosinca 2002. godine donio Odluku o proglašenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, čime je stvoren normativni okvir za ostvarivanje cjelovite zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina.

Izbori za predstavnika nacionalne manjine

Odluku o raspisivanju izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina donosi Vlada Republike Hrvatske u skladu s Zakonom o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Donesen je Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Pripadnici nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika.

Većina nezainteresirana za manjinu

Medijska tišina, negativna atmosfera, manjak tolerancije i porast diskriminacije i isključivosti ozračje su u kojem će se odvijati i manjinski izbori u nedjelju, ali ne i jedini problemi koji muče manjince, i ne samo kada je riječ o njihovim predstavnicima. Naime, da bi se bolje reguliralo njihov položaj, potrebno je donijeti poseban Zakon o manjinskim vijećima kojim bi se bolje regulirao položaj predstavnika nacionalnih manjina, povećati broj biračkih mjesta na manjinskim izborima te riješiti upis podataka o nacionalnosti – pobrojani su ključni problemi na okruglom stolu održanom u Saboru u organizaciji GONG-a i Instituta STINE pod nazivom „Različite boje, ista ekipa - vedre boje Hrvatske“.

Нострификация диплома: как и зачем?

Предположим, что вы наконец-то добрались «через тернии к звездам» - получили гражданство Республики Хорватии. Дальше встает исконный русский вопрос, который озвучил в застенках Петропавловской крепости философ-утопист Николай Гаврилович Чернышевский - «Что делать?». Сакрально-анекдотическое с большой бородой – «сухари сушить» нам явно не подходит. Предлагаем один из вариантов (наряду с такими вариантами как выйти удачно замуж, поменять мужа на более выгодного, сорвать джекпот в лотерее, найти клад на дне морском и т.д. в соответствии с уровнем буйности вашей фантазии): нострифицировать диплом.

Гражданство получат все, кто родился в СССР. Постановление Российской Федерации

Комитетом Госдумы по делам национальностей одобрен проект закона, упрощающего процесс получения гражданства РФ, тем, кто говорит по-русски.

Шпаргалка по CRO тесту

Продолжаем наш практикум для соискателей хорватского гражданства с вытекающими из этого последствиями, вернее благами для обладателей заветной «домовницы». В этом номере мы предлагаем вашему вниманию тест на знание языка, культуры, истории и общественного устройства Хорватии, который необходими пройти согласно статье 8 «Закона о хорватском гражданстве», пункт 4: «иностранец, который подал заявку на прием в хорватское гражданство, может получить гражданство, если знает хорватский язык, латиничный алфавит, знаком с хорватской культурой и признает общественное устройство страны». Вот это самое знание и проверяется с помощью стандартного текста, который разработало Министерство образования Хорватии. Ответы на вопросы этого теста мы нашли и предлагаем вашему вниманию.

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR) donosi promjene u načinu poslovanja i u zakonodavnom sektoru

Uredba koju je 2016. donijela Europska unija, u svim zemljama EU-a počet će se primjenjivati od 25. Svibnja pa tako i u Hrvatskoj, neovisno o tomu hoće li Hrvatska u roku donijeti zakon koji će na nacionalnoj razini regulirati pitanje zaštite osobnih podataka ova Uredba ili će ići u primjenu 25. svibnja jer se radi o općoj uredbi, što znači da se ujednačeno primjenjuje u svih 28 država članica Europske unije.

Колонка редактора

Вирус? Есть и положительные моменты

У хорватов есть хорошая пословица «svako zlo za nešto dobro», приблизительный аналог русского «было бы счастье, да несчастье помогло». Нам, конечно, карантин и коронавирусные правила до чертиков надоели, но, есть тут и положительные моменты.

Литературная гостиная

Ivan Golubničij „Moj cilj – horizont“ Pogovor

Vladimir Visocki jedna je od najblistavijih i, kako se danas uobičajilo govoriti, najznačajnih figura ruskog sovjetskog kulturnog života. Sigurno ne postoji ni jedan čovjek koji se, proživjevši tako kratak život od tek 42 godine, bavio tako velikim brojem aktivnosti, kao što su kantautorska pjesma, poezija, kazalište, film; i nije se time samo bavio nego je, za svoj rad na tim područjima, dobivao široko, doista svenarodno priznanje i ljubav.

Книжная полка

“Tragovima ruske emigracije po gradovima i mjestima Hrvatske” u izdanju udruge „Vernisaž“

Materijali izložbe „Ruski emigranti u kontekstu razvoja hrvatske znanosti i kulture” koju je udruga Vernisaž predstavila 2017 godine., uz veliko zalaganje članova udruge i stručnih suradnika postali su temelj knjige "Tragovima ruske emigracije po gradovima i mjestima Hrvatske”, koju je udruga izdala 2020.g.

Анонс событий

Оформить подписку на «Аргументы и факты Европа»

Для тех, кто любит читать российскую прессу далко от родины, популярное издание „Аргументы и Факты Европа“ , принимая во внимание, что сейчас сложно купить печатное издание в киоске, предлагает оформить юбилейную подписку на 25 номеров газеты „Аргументы и Факты Европа“ за 45 евро.

ПОЛОЖЕНИЕ О IV МЕЖДУНАРОДНОМ ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ «ВСЕМИРНЫЙ ПУШКИН»

Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения Международного творческого конкурса «Всемирный Пушкин» (далее – Конкурс), посвященного в 2020 году 75 - летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Юридическая консультация

Мы, русские, в союзе с другими братскими народами ...

Наконец-то народные избранники в Думе занялись вопросом русских, проживающих в Российской Федерации и составляющих 80 процентов населения. Мне это особенно приятно, поскольку я уже неоднократно обращала внимание читателей, что русские и россияне или русскоязычные - это не одно и то же. Мое внимание привлекло предложение по поправке в Конституцию Константина Затулина.

 
Фонд Русский мир