ISSN 1846-8756   Май 2021
Юридическая консультация

MATO ARLOVIĆ: Položaj i zaštita nacionalnih manjina u Europi

Gospodin Arlović je odmah na početku naglasio da predloženu temu želi obraditi bez suvišne patetike ili  dogmatskog pristupa.

„Predlažem da o ovom pitanju otvoreno razgovaramo jer smatram da je to jedno od najizazovnijih teorijskih, zakonodavno-pranih i ustavno-konstitucionalističkih pitanja, čak ne toliko zemalja jugo-istoka, koliko zemalja razvijene demokracije“, - započeo je predavač. Uostalom, ništa manje od njega se nije ni očekivalo.

U nastavku Mato Arlović rekao je: „Veoma važno pitanje koje treba dovesti do ujednačavanja jest pristup zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda s jedne strane i s druge strane prava  slobode i zaštita nacionalnih manjina kao sastavnog dijela ljudskih prava i sloboda.

Prava pripadnika nacionalnih manjina nisu ništa drugo nego posebni oblik ljudskih prava i temeljnih sloboda. Dijalektički govoreći oni se odnose kao cjelina prema svom dijelu i obratno.

Logično da treba početi od pretpostavke da pojam mora imati jasnu definiciju. To je obrađeno u članku 1. „Okvirne konvencije o zaštiti nacionalnih manjina“. Nažalost u toj istoj konvenciji stoji da su to načela odnosno osnove za regulaciju prava  nešto što bi trebalo biti normativno-pravni akt koji se strogo primjenjuje odnosno po svom sadržaju to je političko-pravni preparatorni akt po kojem su države tek preuzele obavezu da će to ugraditi u svoje pravne dokumente.

Ova prava vuku korijenje iz međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i slobodama iz 1969. godine ( članak 27.). U pitanju su politički razlozi, a posljedica toga je da danas u svijetu ne postoji općeprihvaćena jednoznačna čak ni definicija što je to nacionalna manjina, niti što su to prava pripadnika nacionalnih manjina. Svaki put kada se izrađuje pojedinačni dokument ad hoc se izrađuje definicija koja se primjenjuje za tu radnu grupu ili skupinu. Primjerice „Međunarodni pakt o političkim i građanskim slobodama i pravima“ koristi definiciju autora Francesca Capotortija prema kojoj je „nacionalna manjina u odnosu na ostalo stanovništvo države brojno manja grupa, koja se nalazi u nedominantnom položaju, čiji pripadnici državljani te države imaju s etničkog, vjerskog ili jezičkog gledišta karakteristike po kojima se razlikuju od ostalog dijela stanovništva i koji pokazuju osjećaj solidarnosti u svrhu očuvanja svoje kulture, tradicije, vjere i jezika”.

Tako prvi zaključak glasi: ni okvirna konvencija nije utvrdila jedinstvenu definiciju. Drugi problem je da u međunarodnoj zajednici i unutar zemalja ne postoji jedinstveni pristup: je li nacionalna manjina nositelj kolektivnog prava i dužnosti ili nije. Po svim konvencijama prava pripadaju pojedincima, građanima, a ne nacionalnoj manjini.

Kada je u pitanju Republika Hrvatska i neke druge zemlje tu se polako vrši proboj da se osiguraju tzv. kolektivna prava nacionalne manjine. Zašto? Jer je potpuno nelogično i neprihvatljivo da imate pravo na samoodređenje nacionalne manjine, a da nema prava da ta ista nacionalna manjina bude nositelj tog prava. Ili ima pravo na svoju samobitnost vezano za zaštitu svojih običaja, tradicije, kulture, jezika, pisma, a da u isto vrijeme ne može biti nositelj kolektivnih prava, nego to mora biti vezano uz pripadnike nacionalnih manjina kao pojedince, fizičke osobe. To su dva velika problema o kojima treba voditi računa.

Iz tih problema mogao bi se povratno izvući zaključak kako se to reflektira na pojedine zemlje. Međutim, ovi problemi nisu uzrok, oni su posljedice političkog pristupa kod preuzimanja prava, obveza i odgovornosti iz međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima. U članku 27. piše da ne smije biti diskriminacije po kriteriju pripadnosti nacionalnoj manjini na području država u kojima žive. Iz toga se razvio trostruki model pristupa nacionalnim manjinama koji je danas prisutan u Europi. Dakle imate tri kriterija. Jedan kriterij je da ne postoje nacionalne manjine u pojedinim zemljama, drugi – da postoje samo neke koje država priznaje i navodi ih po članku 27. i treći - da svatko ima pravo na pripadnost nacionalnoj manjini. Prva dva su debelo vezane za zemlje razvijene demokracije, zapadne zemlje i oni će teško moći opstati ako se provodi Okvirna konvencija kao što je već pripremljeno od strane vijeća Europe jednom posebnom rezolucijom 2007. godine kojom se daje preporuka da bi trebalo prihvatiti i kolektivna prava.

Radi se o tome da je jedan vrlo bitan uzrok vezan uz povijesne razloge. Nažalost tijekom Drugogo svijetskog rata veliki broj nacionalnih manjina zloupotrebljen je, izmanipuliran i stavljen u funkciju rušenja demokracije i vlasti zemalja u kojima su živjeli kao manjina. To je izvanredno odradila fašistička i nacistička politika. Posljedica toga je činjenica da se sve do 60-tih godina XX. stoljeća uopće nije razmatrala mogućnost da bi manjina mogla imati kolektivna prava nego isključivo individualna.  Prema „Deklaraciji o zaštiti ljudskih prava i zaštiti temeljnih sloboda” sva prava pripadaju čovjeku po njegovom rođenju. Doduše  spominje se diskriminacija po nacionalnom kriteriju ali se ne govori o kolektivnim pravima nacionalnih manjina. Po prvi puta spominju se tek u članku 27. Međunarodnog pakta, a to je već 1966. godina.  Drugi razlog je tzv. liberalni koncept ili pristup, po kojem ljudska prava i slobode pripadaju uglavnom pojedincu, a da su sva kolektivna prava zapravo izvedena iz prava pojedinaca i da to nema potrebe primjenjivati. Treći razlog je političke i ekonomske prirode pa se postavlja pitanje u kojoj mjeri (pod predpostavkom da su priznata kolektivna prava) dopustiti da se ta prava primjenjuju u političkoj sferi upravljanja javnim poslovima. Tu se već postavlja i pitanje do koje razine.

Mnogi pripadnici nacionalnih manjina zaboravljaju jednu činjenicu. Prava nacionalnih manjina i pripadnika nacionalnih manjina nastala su iz međunarodnih ugovora i sporazuma vezanih za zaštitu religijskih prava ili vjerskih prava i sloboda. Već prvi sporazum je 1955. rješavao u Francuskoj pitanje odnosa pripadnika različitih religija. Unutar njega razvio se jedan dio komponente zaštite kolektivnih prava i kroz praksu Međunarodnog suda pravde. Njegove odluke obvezujuće su za sve, a sud je jednom rekao da pitanje pripadnosti nacionalnoj manjini nije pitanje političke volje niti odluka vlasti nego je to činjenica koja se ne smije zaobići. To je objavljeno već 1936. godine prije početka Drugog svjetskog rata i imalo je implikacije na prostoru Europe nakon završetka rata. Unatoč svim naporima počelo se postavljati vrlo ozbiljno političko pitanje: što su manjine jer je veliki dio pripadnika nacionalnih manjina počeo tražiti prava koja ne pripadaju manjinama, nego pripadaju narodima i nacijama. S druge strane etničke skupine počele su se deklarirati kao tzv. autohtone nacionalne manjine koje ne postoje. Nema autohtonih nacionalnih manjina, postoje autohtoni narodi što je potvrdila rezolucija Ujedinjenih naroda 2007. godine. Autohtoni narodi nisu ništa drugo nego domorodački starosjedilački narodi i to je ključna razlika i ključni faktor političkih sukobljavanja u zemljama gdje postoje nacionalne manjine. Autohtoni narodi za razliku od nacionalnih manjina imaju pravo na samoodređenje što nacionalne manjine nemaju. Nacionalne manjine ne mogu same odlučivati o svojoj sudbini. Isto tako pojedine zemlje nemaju pravo kad kažu da imaju pravo priznati prava pripadnicima nacionalnih manjina ili ne. Prema Konvenciji pojedinac ima pravo izjasniti se kao pripadnik nacionalne manjine. Kada se on izjasni osigurava mu se ostavarivanje prava i sloboda koje mu pripadaju, ali i obveze.

Da vidimo kakva je sutuacija kod nas u Hrvatskoj.

Osobno smatram da prava pripadaju svim nacionalnim manjinama i manjine se ne smije uvjetovati. Prava pripadaju čovjeku kao pripadniku nacionalne manjine zato što on to jest i on ne može imati zbog toga štetu.  Kad gledate iz tog aspekta ta prava pripadaju čovjeku zato što on to hoće biti i nema tu reciprociteta, kao što (a to države moraju uočiti) države nemaju pravo nego dužnost, i to se zove pozitivna dužnost države, da osiguraju ljudska prava svakom čovjeku kao što je dužnost države da osigura prava i slobode pripadnika nacionalnih manjina i njihovih zajednica.

Zbog toga nije bilo moguće kod nas prihvatiti postojanje samo autohtonih manjina, a ove druge nikom ništa, kao što smo jedno vrijeme nažalost imali. 2002. godine kada je donesen Zakon o pravima nacionalnih manjina, status je priznat svim nacionalnim manjinama koje se tako registriraju, odnosno koje ispunjavaju uvijete da žele ostvarivati svoja prava. Nismo priznali! Mi smo to samo evidentirali! To je bitna stvar!

Što je daljnji problem suvremenog razvoja. Sve zemlje Europe morat će otvoriti pitanje ispunjenja svojih obveza, prihvate li Okvirnu konvenciju.

To je veliki problem oko kojeg se mora otvoreno razgovarati zato što je međunarodnoj zajednici danas potpuno jasno da pored svoje ustavnopravne, međunarodne i svoje kulturne dimenzije prava pripadnika nacionalnih manjina imaju svoju iznimnu sigurnosnu dimenziju. One mogu biti faktor koji jača mir, sigurnost i stabilnost. Manjina postaje spona između matične države odakle potiče po porijeklu i države u kojoj žive i razvijaju kulturu, miješaju tradicije, jačaju veze, suradnju. Dakle, oni povezuju države i narode umjesto da razdvajaju. Pretpostavka da će se to realizirati i ostvarivati samo onda kad su u poziciji da mogu ostvarivati svoja ljudska prava i slobode kao i svi drugi građani ne stoje jer imaju i prava koja bi trebali ostvarivati kao manjina.

Katarina Todorcev Hlača

17 июня 2018 г.

Dolazak u Hrvatsku. Zabrane i ograničenja

Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je uputu Postupanje s osobama koje prelaze granične prijelaze Republike Hrvatske – zdravstveni nadzor nad putnicima.

Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje 2021.-2024.

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. godine, donijela je Odluku o donošenju Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021. – 2024.

Мы, русские, в союзе с другими братскими народами ...

Наконец-то народные избранники в Думе занялись вопросом русских, проживающих в Российской Федерации и составляющих 80 процентов населения. Мне это особенно приятно, поскольку я уже неоднократно обращала внимание читателей, что русские и россияне или русскоязычные - это не одно и то же. Мое внимание привлекло предложение по поправке в Конституцию Константина Затулина.

Не дождетесь!!!

Наверняка многих из нас уже интересует вопрос наследства, тем более, что для некоторых в Хорватии это второй или третий брак, в котором есть дети из первых браков или родители.

В 2019 году Российская Федерация упростила оформление пенсий для россиян проживающим за рубежом

До мая этого года заявление о выезде за пределы России и назначении пенсии подавалось в отделение Пенсионного фонда России по месту жительства человека. Сейчас это можно сделать в любом отделении фонда вне зависимости от адреса регистрации человека. Также постановление закладывает принцип экстерриториальности для подтверждения факта нахождения человека в живых.

Чем отличается двойное от второго гражданства?

Многие россияне мечтают иммигрировать в развитые страны и впоследствии стать их подданными. Однако не все из них готовы отказываться от гражданства РФ. Наличие подданства нескольких государство удобно для бизнесменов, инвесторов и лиц, семьи которых живут за границей. Разрешено ли в России двойное гражданство? Каким правовым статусом обладают бипатриды? Двойное гражданство и два гражданства: в чём разница?

Provedba Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom Republika Hrvatska se obvezala donijeti novi ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Hrvatski sabor je na sjednici 13. prosinca 2002. godine donio Odluku o proglašenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, čime je stvoren normativni okvir za ostvarivanje cjelovite zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina.

Izbori za predstavnika nacionalne manjine

Odluku o raspisivanju izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina donosi Vlada Republike Hrvatske u skladu s Zakonom o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Donesen je Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Pripadnici nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika.

Većina nezainteresirana za manjinu

Medijska tišina, negativna atmosfera, manjak tolerancije i porast diskriminacije i isključivosti ozračje su u kojem će se odvijati i manjinski izbori u nedjelju, ali ne i jedini problemi koji muče manjince, i ne samo kada je riječ o njihovim predstavnicima. Naime, da bi se bolje reguliralo njihov položaj, potrebno je donijeti poseban Zakon o manjinskim vijećima kojim bi se bolje regulirao položaj predstavnika nacionalnih manjina, povećati broj biračkih mjesta na manjinskim izborima te riješiti upis podataka o nacionalnosti – pobrojani su ključni problemi na okruglom stolu održanom u Saboru u organizaciji GONG-a i Instituta STINE pod nazivom „Različite boje, ista ekipa - vedre boje Hrvatske“.

Нострификация диплома: как и зачем?

Предположим, что вы наконец-то добрались «через тернии к звездам» - получили гражданство Республики Хорватии. Дальше встает исконный русский вопрос, который озвучил в застенках Петропавловской крепости философ-утопист Николай Гаврилович Чернышевский - «Что делать?». Сакрально-анекдотическое с большой бородой – «сухари сушить» нам явно не подходит. Предлагаем один из вариантов (наряду с такими вариантами как выйти удачно замуж, поменять мужа на более выгодного, сорвать джекпот в лотерее, найти клад на дне морском и т.д. в соответствии с уровнем буйности вашей фантазии): нострифицировать диплом.

Održan seminar o interaktivnom načinu prijava programa kulturne autonomije nacionalnih manjina

U organizaciji Savjeta za nacionalne manjine RH u Zagrebu je održan seminar o interaktivnom načinu prijava programa kulturne autonomije nacionalnih manjina putem interneta za 2019. i godišnji izvještaji o ostvarivanju programa i utrošku sredstava iz Državnog proračuna za 2018.

Гражданство получат все, кто родился в СССР. Постановление Российской Федерации

Комитетом Госдумы по делам национальностей одобрен проект закона, упрощающего процесс получения гражданства РФ, тем, кто говорит по-русски.

Колонка редактора
Катарина Тодорцева Хлача

Придет весна, и цветы распустятся сами

Окончание 2020 года все ожидали с нетерпением и с юмором. На эту тему пошутили все известные и менее известные юмористы-профессионалы и юмористы-любители.

Литературная гостиная
Татьяна Лукина

Татьяна Лукина. Русский мир Мюнхена до «Перестройки»

С русским миром Мюнхена я по-настоящему столкнулась, прожив здесь уже несколько лет. Вначале круг моих знакомых, не считая родственников, состоял из немецких коллег по работе в кино и однокурсников по мюнхенскому университету. И только по окончании четвертого семестра театроведческого факультета, в гостях у одного французского кинопродюсера я познакомилась с Николаем Воронцовым – сегодняшним распорядителем мюнхенского фонда композитора Александра Глазунова, который и ввел меня в русский мир Мюнхена начала 80-х годов 20-го столетия.

Книжная полка

“Sjećanje nacionalnih manjina u Hrvatskoj na Domovinski rat” autora Filipa Škiljana

Knjiga Sjećanje nacionalnih manjina u Hrvatskoj na Domovinski rat autora Filipa Škiljana, predstavljena je u Češkom narodnom domu u Zagrebu u organizaciji Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba.

Анонс событий

II Олимпиада по русскому языку как иностранному пройдет в Хорватии

22 мая состоится II Олимпиада по русскому языку как иностранному на платформе Zoom. Организаторы конференции - Хорватская ассоциация преподавателей русского языка и литературы, Центр "Институт А.С. Пушкина" (философский факультет университета Пулы им. Юрая Добрилы) совместно с Представительством Россотрудничества в Хорватии.

Юридическая консультация

Dolazak u Hrvatsku. Zabrane i ograničenja

Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je uputu Postupanje s osobama koje prelaze granične prijelaze Republike Hrvatske – zdravstveni nadzor nad putnicima.

 
Фонд Русский мир