ISSN 1846-8756   Сентябрь 2022
Юридическая консультация

Na snagu stupa novi Pravilnik o polaganju ispita iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja dugotrajnog boravišta

Pravilnikom se propisuje način i troškovi polaganja ispita iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja dugotrajnog boravišta u Republici Hrvatskoj, prijava i povlačenje prijave za polaganje ispita, način provedbe ispita, provedba ispita ako je riječ o pristupnicima s posebnim potrebama, prava pristupnika koji su prijavili polaganje ispita, ispitni rokovi te obveze vezane uz čuvanje ispitne dokumentacije. Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o polaganju ispita iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja stalnog boravka (Narodne novine, broj 121/12).

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 154. stavka 4. Zakona o strancima (»Narodne novine« br. 133/20) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« br. 66/19), ministar unutarnjih poslova, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova i ministra nadležnog za znanost i obrazovanje, donosi

PRAVILNIK

O POLAGANJU ISPITA IZ POZNAVANJA HRVATSKOGA JEZIKA I LATINIČNOG PISMA U POSTUPKU ODOBRENJA DUGOTRAJNOG BORAVIŠTA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način i troškovi polaganja ispita iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja dugotrajnog boravišta u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: ispit), prijava i povlačenje prijave za polaganje ispita, način provedbe ispita, provedba ispita ako je riječ o pristupnicima s posebnim potrebama, prava pristupnika koji su prijavili polaganje ispita, ispitni rokovi te obveze vezane uz čuvanje ispitne dokumentacije.

(2) Program polaganja ispita iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma u prilogu je ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenog 2003. o statusu državljana trećih država s dugotrajnim boravištem (SL L 16, 23. 1. 2004.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom 2011/51/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2011. o izmjeni Direktive Vijeća 2003/109/EZ za proširenje njezinog područja djelovanja na korisnike međunarodne zaštite (Tekst značajan za EGP) (SL L 132, 19. 5. 2011.).

II. PRIJAVA I ODJAVA ISPITA TE TROŠKOVI ISPITA

Članak 3.

(1) Ispit može prijaviti pristupnik osobno, elektroničkim putem ovisno o ustanovi koja provodi ispit ili putem druge osobe, od trenutka objavljivanja ispitnog roka do najkasnije deset radnih dana prije ispitnog roka koji je objavila ustanova koja provodi ispit.

(2) Ispit se prijavljuje u tajništvu ustanove koja provodi ispit prijavnicom uz koju se uplaćuju troškovi ispita.

(3) Izvornu potvrdu o plaćanju troškova ispita pristupnik je dužan priložiti prijavi ispita, a presliku potvrde sačuvati te predočiti prilikom pristupanja ispitu.

(4) Troškovi ispita uključuju troškove provođenja ispita, troškove potvrde odnosno obavijesti o obavljenom ispitu i rezultatima te poštanske troškove slanja obavijesti pristupnicima.

(5) Visinu troškova ispita za svaku kalendarsku godinu određuje nadležno tijelo ustanove koja provodi ispit.

(6) Pristupnici mogu povući prijavnicu za ispit najkasnije tri dana prije ispitnoga roka.

(7) Ako pristupnik povuče prijavnicu u roku iz stavka 6. ovoga članka, uplaćeni troškovi ispita vraćaju se u cijelosti.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, u dogovoru s pristupnikom, mogu se uplaćeni troškovi ispita smatrati uplatom za jedan od sljedećih ispitnih rokova u idućih 12 mjeseci.

(9) Ako pristupnik ne povuče prijavnicu za ispit u roku iz stavka 6. ovoga članka ili ne dođe na ispit, nema pravo na povrat uplaćenih troškova.

(10) Iznimno od stavka 8. ovoga članka, nadležno tijelo ustanove koja provodi ispit, na temelju pisanog zahtjeva pristupnika, može odlučiti da se uplaćeni troškovi ispita vrate pristupniku odnosno da se smatraju uplatom za jedan od sljedećih ispitnih rokova u idućih 12 mjeseci.

(11) Pristupnik koji povuče prijavu ispita ne može pristupiti ispitu u istom ispitnom roku.

III. ISPIT IZ POZNAVANJA HRVATSKOGA JEZIKA I LATINIČNOG PISMA

Članak 4.

(1) Ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom ustanove koja provodi ispit (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Sastav Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka određuje ustanova koja provodi ispit.

(3) Ispit se sastoji od pet dijelova:

1. razumijevanje slušanoga teksta

2. razumijevanje čitanoga teksta

3. poznavanje jezičnih struktura

4. pisano sporazumijevanje

5. usmeno sporazumijevanje.

(4) Dijelovi ispita iz stavka 3. točaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka polažu se pisanim putem, a dio ispita iz stavka 3. točke 5. ovoga članka polaže se usmeno.

(5) Svaki dio ispita iz stavka 3. ovoga članka ocjenjuje se ocjenom zadovoljio/zadovoljila ili nije zadovoljio/nije zadovoljila.

(6) Da bi pristupnik zadovoljio na dijelovima ispita – razumijevanje slušanoga teksta, razumijevanje čitanoga teksta i poznavanje jezičnih struktura hrvatskoga jezika treba ostvariti najmanje 60% bodova.

Članak 5.

(1) Smatra se da je pristupnik položio ispit ako je na svakom dijelu ispita zadovoljio.

(2) Nakon provedenog ispitnog postupka pristupniku se izdaje Potvrda o položenom ispitu, odnosno obavijest o nepoloženom ispitu.

Članak 6.

(1) Potvrdu o položenom ispitu odnosno obavijest o nepoloženom ispitu ustanova koja provodi ispit dostavlja pristupniku poštom preporučenom pošiljkom.

(2) Potvrdu odnosno obavijest iz stavka 1. ovoga članka pristupnik može preuzeti i osobno, uz predočenje valjanog osobnog dokumenta i potvrdu primitka vlastitim potpisom.

(3) Potvrda odnosno obavijest iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke: naziv ustanove koja je provela ispitivanje, broj potvrde/obavijesti, mjesto i datum izdavanja potvrde/obavijesti, ime, prezime, datum, mjesto, državu rođenja i OIB pristupnika, datum polaganja ispita, je li pristupnik položio (potvrda) ili nije položio (obavijest) ispit provjere poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, naznaku postotka ostvarenih bodova u dijelovima ispita koji se boduju, svrhu za koju se potvrda izdaje te potpis ovlaštene osobe i pečat ustanove.

(4) Ako u postupku rješavanja statusnih pitanja državljana trećih zemalja, Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministarstvo) utvrdi da državljanin treće zemlje ne poznaje hrvatski jezik ili latinično pismo, neće prihvatiti potvrdu iz stavka 1. ovoga članka kao dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma te može od pristupnika zatražiti ponovno polaganje ispita iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma.

IV. PRISTUPNICI S POSEBNIM POTREBAMA

Članak 7.

(1) Pristupnik s posebnim potrebama je osoba koja zbog određenih psihofizičkih osobina:

– ne može samostalno popuniti ispitne listove, slijedom čega se upućuje samo na ispit usmenog sporazumijevanja

– ne može pristupiti ispitu koji se odnosi na slušanje/usmeno sporazumijevanje, slijedom čega će pristupiti samo pisanom dijelu ispita.

(2) Pristupnik iz stavka 1. ovoga članka medicinskom dokumentacijom odnosno potvrdom liječnika dokazuje da je osoba s posebnim potrebama.

(3) Ustanova koja provodi ispit pristupniku iz ovog članka koji je položio ispit usmenog sporazumijevanja ili samo pisani dio ispita dostavlja posebnu potvrdu o položenom ispitu, a pristupnicima koji nisu zadovoljili obavijest o nepoloženom ispitu.

(4) Ministarstvo ima pravo da, kroz usporedbu s ostalim raspoloživim podacima o pristupniku, ne prihvati posebnu potvrdu kao dokaz o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma, ako utvrdi da se ne radi o pristupniku iz stavka 1. ovoga članka.

V. PRAVILA PRI PROVOĐENJU ISPITA

Članak 8.

Pristupnik koji pristupa ispitu mora Povjerenstvu predočiti stranu valjanu putnu ispravu ili valjanu dozvolu boravka za državljanina treće zemlje kao identifikacijski dokument.

Članak 9.

Na početku ispita predsjednik Povjerenstva objasnit će pristupnicima strukturu i način rješavanja zadataka pisanog dijela ispita.

Članak 10.

Za vrijeme trajanja pisanog dijela ispita pristupnik smije kod sebe imati samo ispitne listove i olovku.

Članak 11.

(1) Ako pristupnik koristi nedopuštena sredstva ili na drugi način ometa nesmetan tijek ispita, predsjednik Povjerenstva će upozoriti pristupnika te će ga u slučaju ponavljanja takvog ponašanja udaljiti s ispita.

(2) Za pristupnika koji je udaljen s ispita smatra se da ispit nije položio.

VI. PRAVA PRISTUPNIKA

Članak 12.

(1) Nakon primitka potvrde o položenom ispitu odnosno obavijesti o nepoloženom ispitu pristupnik može, uz predočenje osobnog dokumenta, zatražiti da mu ustanova koja provodi ispit omogući uvid u ispitnu dokumentaciju.

(2) U slučaju da pristupnik ne smatra da je procjena njegova poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma odgovarajuća, ima pravo žalbe u roku od 15 dana od primitka potvrde o položenom ispitu odnosno obavijesti o nepoloženom ispitu.

(3) O žalbi iz stavka 2. ovoga članka odlučuje Žalbeno povjerenstvo ustanove koja provodi ispit u roku od 30 dana od njena primitka.

(4) Sastav Žalbenog povjerenstva određuje ustanova koja provodi ispit, a sastoji se od ispitivača koji nisu bili u sastavu povjerenstva koje je provodilo ispit.

(5) Odluka Žalbenoga povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka jest konačna.

Članak 13.

(1) Pristupnik koji nije položio ispit može ponovo pristupiti ispitu.

(2) Broj ponovnih polaganja ispita nije ograničen.

(3) Svaki ponovni izlazak na ispit pristupnik mora platiti u cijelosti.

VII. ISPITNI ROKOVI

Članak 14.

(1) Ustanova koja provodi ispit raspisuje ispitne rokove.

(2) Informacije o raspisanim ispitnim rokovima oglašavaju se putem oglasnih mjesta u prostorijama ustanove koja provodi ispit i na njezinim internetskim stranicama.

VIII. ČUVANJE I UVID U DOKUMENTACIJU

Članak 15.

(1) O polaganju ispita vodi se zapisnik, a potpisuju ga predsjednik i članovi Povjerenstva.

(2) Ispitnu dokumentaciju čini zapisnik iz stavka 1. ovoga članka, pisani dijelovi ispita iz članka 3. stavka 3. točke 1. – 4. ovoga Pravilnika te evidencijska knjiga u koju se upisuju izdane potvrde o položenom ispitu.

(3) Zapisnik o polaganju ispita i pisani dijelovi ispita čuvaju se tri godine od dana ispitnog roka.

Članak 16.

Povjerenstvo je dužno na zahtjev ministarstva omogućiti uvid u ispitnu dokumentaciju te, po potrebi, dostaviti presliku ispitne dokumentacije za državljanina treće zemlje koji je podnio zahtjev za odobrenje dugotrajnog boravišta u Republici Hrvatskoj.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o polaganju ispita iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja stalnog boravka (»Narodne novine« br. 121/12).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01-167
Urbroj: 511-01-152-21-15
Zagreb, 6. rujna 2021.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

 

PRILOG

PROGRAM ISPITA POZNAVANJA HRVATSKOGA JEZIKA ZA NEIZVORNE GOVORNIKE NA RAZINI B1 U SKLOPU POSTUPKA ZA STJECANJE DOZVOLE DUGOTRAJNOG BORAVIŠTA

RAZUMIJEVANJE SLUŠANOGA TEKSTA

Pristupnik može razumjeti glavne poruke radijskih i televizijskih emisija o

tekućim događajima ili temama ako su iskazane polako i razumljivo.

 

RAZUMIJEVANJE PROČITANOGA TEKSTA

Pristupnik može razumjeti poznate tekstove koji su pisani prilagođenim i jednostavnim

jezikom. Može razumjeti opis događaja, stvari i situacija.

 

GOVORNA
INTERAKCIJA
PRODUKCIJA

Pristupnik se može snaći u većini svakodnevnih situacija te spontano razgovarati o poznatim temama

(obitelj, posao, obrazovanje, slobodno vrijeme, društvo, novac, hrana, piće, stanovanje).

Pristupnik može u jednostavnim crtama ispričati svoje planove, doživljaje, događaje te može sažeto

prepričati priču, knjigu ili film.

 

PISANA
PRODUKCIJA

Pristupnik može napisati jednostavan vezani tekst o poznatoj temi, osobno pismo s

opisom vlastitih doživljaja i dojmova, životopis i opis slike.

 

POZNAVANJE
JEZIČNIH STRUKTURA

Na ispitu se provjerava praktična uporaba jezika za koju ne trebaju teorijska znanja.

Provjerava se osnovno poznavanje:

– morfologije imenica, zamjenica

– pridjeva i glagola

– uporaba padeža

– uporaba prezenta, perfekta, futura 1. i imperativa

– uporaba prijedloga.

 

 

Opisnik za provjeru poznavanja hrvatskoga jezika za neizvorne govornike na razini B1 napravljen je po uzoru na opisnik za razinu B1 iz Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike: učenje, poučavanje, vrednovanje (Školska knjiga i Vijeće Europe, 2001) i Hrvatski B1: Opisni okvir referentne razine B1, Zagreb: FF Press, 2013., ur. Gulešić Machata, M., Nazalević Čučevi, I., Grgić, A.

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_09_100_1800.html

30 сентября 2021 г.

Održana 96. sjednica Savjeta za nacionalne manjine

Dana 25. studenoga 2021. održana je 96. sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Članovi Savjeta razmotrili su rezultate dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave iz reda pripadnika nacionalnih manjina.

«Оказание содействия в организации паллиативной помощи российским соотечественникам, проживающим в Хорватии»

Русский дом в Загребе сообщает, что в рамках проекта «Оказание содействия в организации паллиативной помощи российским соотечественникам, проживающим в Хорватии» проводит сбор информации, необходимой для создания единого регистра россиян (ФИО, контактные данные), проживающих в Хорватии и нуждающихся в паллиативной помощи.

Novi Zakon o strancima ukinuo kvotno zapošljavanje stranih radnika

Novim Zakonom o strancima, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021. godine, prihvaćeni su zahtjevi Hrvatske obrtničke komore i drugih organizacija poslodavaca te je ukinut kvotni sustav zapošljavanja stranaca koji nije rješavao problem nedostupnosti osposobljene i stručne radne snage. U svrhu zaštite domaćeg tržišta rada uveden je postupak testa tržišta rada kojega je potrebno provesti pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje prije podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad Ministarstvu unutarnjih poslova.

Правила въезда в Хорватию

Хорватия одна из стран, куда туристы с удовольствием едут отдыхать летом (а некоторые даже путают туризм с постоянным местом жительства). Для того, чтобы в «ковидное» время не попасть впросак, лучше всего изучить правила въезда.

Dolazak u Hrvatsku. Zabrane i ograničenja

Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je uputu Postupanje s osobama koje prelaze granične prijelaze Republike Hrvatske – zdravstveni nadzor nad putnicima.

Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje 2021.-2024.

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. godine, donijela je Odluku o donošenju Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021. – 2024.

Мы, русские, в союзе с другими братскими народами ...

Наконец-то народные избранники в Думе занялись вопросом русских, проживающих в Российской Федерации и составляющих 80 процентов населения. Мне это особенно приятно, поскольку я уже неоднократно обращала внимание читателей, что русские и россияне или русскоязычные - это не одно и то же. Мое внимание привлекло предложение по поправке в Конституцию Константина Затулина.

Не дождетесь!!!

Наверняка многих из нас уже интересует вопрос наследства, тем более, что для некоторых в Хорватии это второй или третий брак, в котором есть дети из первых браков или родители.

В 2019 году Российская Федерация упростила оформление пенсий для россиян проживающим за рубежом

До мая этого года заявление о выезде за пределы России и назначении пенсии подавалось в отделение Пенсионного фонда России по месту жительства человека. Сейчас это можно сделать в любом отделении фонда вне зависимости от адреса регистрации человека. Также постановление закладывает принцип экстерриториальности для подтверждения факта нахождения человека в живых.

Чем отличается двойное от второго гражданства?

Многие россияне мечтают иммигрировать в развитые страны и впоследствии стать их подданными. Однако не все из них готовы отказываться от гражданства РФ. Наличие подданства нескольких государство удобно для бизнесменов, инвесторов и лиц, семьи которых живут за границей. Разрешено ли в России двойное гражданство? Каким правовым статусом обладают бипатриды? Двойное гражданство и два гражданства: в чём разница?

Provedba Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom Republika Hrvatska se obvezala donijeti novi ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Hrvatski sabor je na sjednici 13. prosinca 2002. godine donio Odluku o proglašenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, čime je stvoren normativni okvir za ostvarivanje cjelovite zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina.

Izbori za predstavnika nacionalne manjine

Odluku o raspisivanju izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina donosi Vlada Republike Hrvatske u skladu s Zakonom o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Колонка редактора

Как дальше жить?

В связи со сложившейся ситуацией сетевое издание www.ruskaljetopis.hr прекращает свое существование. Самые интересные рубрики и дальше будут пополняться на портале www.sarus.hr. Там же будет размещаться и ПДФ печатного издания журнала «Летопись», которое финансирует Совет по делам национальных меньшинств Республики Хорватии в рамках Конституционного закона о правах национальных меньшинств в РХ. До новых встреч «в эфире»!

Литературная гостиная

Поедем в Цветлин. Часть третья. ЗИМОЙ В ГОРАХ

«Лучше зажечь одну маленькую свечу, чем клясть темноту». Конфуций, V в. до н.э.

Книжная полка

Русский уголок Городской библиотеки Загреб Две книги Евгения Водолазкина

Евгений Водолазкин – прозаик, филолог, специалист по древнерусской литературе, обладатель премий «Большая книга» и «Ясная поляна», финалист «Русского Букера». Будучи знатоком русской истории, Водолазкин в своих книгах стирает временные рамки и находит в прошлом ответы на вопросы, которые мучат нас в настоящем.

Анонс событий

Конкурс «Красивый почерк» 2022

Учащиеся русских школ в Великобритании, а также все русскоязычные дети могут присоединиться к конкурсу «Красивый почерк», организованный русской школой «Знание» и Консорциумом российского образования.

Юридическая консультация

Održana 96. sjednica Savjeta za nacionalne manjine

Dana 25. studenoga 2021. održana je 96. sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Članovi Savjeta razmotrili su rezultate dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave iz reda pripadnika nacionalnih manjina.