ISSN 1846-8756   Июнь 2020
Событие месяца

Iskazivanje vlastite kulture i njegovanje jezika nacionalnih manjina sukladno integraciji u društvo u kojem ona živi i vrijeme u kojem živi.

Dana 24.11.2017. održan je seminar Savjeta za nacionalne manjine u sklopu programa edukacije udruga i ustanova nacionalnih manjina vezano za ostvarivanje i unapređivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina i primjenu novih kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i Metodologija praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa, s temom o Interaktivnom načinu prijava programa kulturne autonomije nacionalnih manjina putem Interneta za 2018. godinu i pripremi Godišnjih izvještaja o ostvarivanju programa i utrošku sredstava iz državnog proračuna za 2017. godinu.

Na seminaru u Novinarskom domu u Zagrebu prisustvovalo je ukupno 115 predstavnika udruga i ustanova nacionalnih manjina.

Nakon kratkog uvodnog govora predsjednika Savjeta za nacionalne manjine  Aleksandra Tolnauera u kojem je on posebno naglasio da je savjet kroz godinu dana nakon početka primjene interaktivnog načina prijava i izvještavanja, uložio velike napore da prilagodi kriterije dodjele sredstava i metodologiju praćenja standardima Europske unije. Kulturna autonomija pretpostavlja pravo na njegovanje kulturnog identiteta i tradicije u smislu posebnosti jezika, vjeroispovijesti, povijesnog pamćenja i drugih posebnosti etničkih zajednica u multinacionalnim u multietničkim državama, što je 1976. godine utvrđeno međunarodnim sporazumom o građanskim i političkim pravima. Budući da neke programe koje udruge prijavljuju na natječaj uopće ne korespondiraju s pravilima Europske unije, Savjet je organizirao dotični seminar da se definira što točno podrazumijeva iskazivanje vlastite kulture i njegovanje jezika, odnosno svega onoga što čini posebnost etničke grupe sukladno integraciji u društvo u kojem ona živi i vrijeme u kojem živi. Nacionalne manjine u koaliciji s aktualnom vladom i svjesne su obaveze kako države prema nacionalnim manjinama tako i nacionalnih manjina prema državi. Dobra je vijest da su u pregovorima s Vladom sredstva u 2018. godini povećana za 2 milijuna.

Pomoćnica ministra i glavna državna rizničarka Ministarstva financija Ivana Jakir-Bajo iznijela je temu „Izrada financijskih planova neprofitnih organizacija, Plan prihoda i rashoda, Izvještaj o radu, kao i zakonske obaveze udruga i ustanova kod dostavljanja financijskih izvještaja“. Gospođa Jakir-Bajo posebno je obratila pozornost prisutnih da ministarstvu za razliku od porezne uprave koja prati zakonski način poslovanja, važna je kontrola namjenske potrošnje proračunskih sredstva, a izlaganje je usmjereno na poboljšanje onih segmenata gdje su se pojavile greške, a to su programi rada i, posebice, financijski planovi. 

Dok su izvještaje rezultat poslovanja u proračunskoj godini na koji više ne možemo utjecati, ključnim dokumentom poslovanja udruge u idućoj godini ministarstvo smatra program rada i financijski plan. Od 2015. odnosno stupanja na snago novog Zakona o udrugama, zakonodavac nije veliku pažnju posvećivao ovim dokumentima, ali situacija se bitno promijenila.

Godine 2015. donesen je novi Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, a na temelju tog ključnog zakonodavnog okvira su donesena tri ključna pravilnika: Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o izvještavanje o neprofitnom računovodstvu gdje je propisan sadržaj i izgled financijskih izvještaja ali i izvještaj o potrošnji sredstava, i Pravilnik o sustavu financijskog upravljana i kontrola izrade i izvršavanja financijskih planova koji propisuje kako financijski plan treba izgledati.

Registar neprofitnih organizacija je osnovna baza podataka o neprofitnoj organizaciji koju je svaka udruga ima obavezu uredno ažurirati tako da prijavi u roku 7 dana od dana upisa u matični registar , odnosno ako se promjena ne upisuje u matični registar u roku 30 dana promjenu adrese, telefona, web stranice, podatke o osobi ovlaštenoj za zastupanje.

Isto tako promjenu statusa udruge, odnosno financijske kriterije prema kojim se vodi jednostavno ili dvojno knjigovodstvo, također treba prijaviti u registar jer ako udruga vodi dvojno knjigovodstvo izvještaji se predaju dva puta godišnje a za jednostavno – jednom godišnje.

Sve udruge koje vode dvojno knjigovodstvo imaju obvezu izraditi financijski plan za razliku od udruga koje vode jednostavno knjigovodstvo i takvu obvezu nemaju. Datum prihvaćanja financijskog plana i programa rada ne može biti 3 mjesec tekuće godine. Zakon jasno propisuje obvezu donošenja financijskog plana do 31.12. prethodne za iduću godinu budući da donošenjem financijskog plana na osnovu odluke skupštine predsjedniku sa daje ovlast izvršavati određene troškove.

Zahtjev za sredstvima kreće od programa rada. U programu rada mora biti napravljena veza s financijskim planom, iz programa rada trebaju se generirati brojke za financijski plan za pojedine aktivnosti, te onda u financijskom planu iznose se rasporede po vrsti troška.

Kao primjer za izradu adekvatnog financijskog plana na narednu godina glavna rizničarka je navela financijski plan jedne od turističkih zajednica gdje se u uvodnom djelu uvršten osvrt na aktivnosti u protekloj godini, te se daje osvrt na statistiku koja je baza za iduću godinu jer ima programa i projekata koje se provode kontinuirano. U primjernom planu su jasno podijeljene strateške aktivnosti, te uz svaku aktivnost vezane su prihode i rashode. Sadržaj financijskog plana sastoji od tri dijela: plan prihoda i rashoda, plan zaduživanja, obrazloženje financijskog plana.

Financijski plan nije potpun bez obrazloženja gdje je objašnjeno čime se organizacija bavi, kakve rashode planira i kako su ove brojke definirane, odnosno koliko realno koštaju aktivnosti i projekti. Obrazloženje može biti u obliku tablice ili narativno. Ovaj dio prošle godine organizacije nisu shvatile ozbiljno. Ukoliko organizacija detaljno elaborira što i kako će raditi u idućoj godini, veće su šanse dobiti financiranje.  

One udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo sastavljaju godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima sukladno gotovinskom načelu. Ovdje su i bilješke. Premda nema obaveze bilješke predavati FINI, u slučaju proračunskog nadzora financijski izvještaj mora njih sadržavati. Rok predaje financijskih izvještaja FINI je 1. ožujka.

Voditelj Odjela za pripremu i praćenje vođenja programa Europske unije iz Zaklade za razvoj civilnog društva Mario Beko govorio je o podršci promicanju i razvoju civilnog društva kroz ESF,te je održao prezentaciju projekata koji su planirani za 2018. godinu.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva ima funkciju posredničkog tijela razine II što znači da provodi ugovorene projekte koji su dobili sredstva iz europskih fondova. S druge strane Zaklada ima funkciju posredničkog tijela razine I odnosno objavljuje natječaje. Zaklada surađuje s ministarstvom mirovinskog sustava, ministarstvom kulture, Uredom za udruge i drugim tijelima u postupku dodjele nepovratnih sredstava. Na svim natječajima su prihvatljive udruge, zaklade, zadruge i druge oblike građanskog okupljana.

Nakon predstavnika Zaklade za razvoj civilnog društva riječ je ponovo preuzeo predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandr Tolnauer koje govorio o položaju nacionalnih manjina, ulozi Savjeta za nacionalne manjine u očuvanju dosegnutih razina zaštite nacionalnih manjina i Javnom pozivu udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za prijavu programa kulturne autonomije za 2018.godinu.

Prije svega je predsjednik naglasio da smatra čelnike udruga nacionalnih manjina partnerima, a seminar je organiziran da bi buduća suradnja bila konstruktivna i transparentna jer Savjet neće tolerirati nepravilnosti. Osim toga, prema riječima predsjednika, uzajamne optužbe čelnika i pripadnika udruga nacionalnih manjina ostavlja u javnosti dojam da je to neka grupacija koja ima izvanredna prava i nema obvezu pridržavati se pravila, a u takvoj situaciji je iznimno važno striktno primjenjivati zakon bez obzira na to o kome se radi.  

„Savjet i udruge su partneri ne samo u financijskom djelu nego i u onome što je najvažnije, a to je u participaciji prava i sloboda nacionalnih manjina, - rekao je Aleksandar Tolnauer. - Dobro da se podsjetimo da participacija svih dijelova stanovništva je veoma važna u donošenju odluka koje su od društvenog značaja i preduvjet bilo kakve demokracije, a pogotovo moderne demokracije. Na savjetovanju u Strasbourgu vezano za okvirnu konvenciju bilo je izneseno mišljenje da je efektivna participacija pripadnika nacionalnih manjina u svim područjima socijalnog života ona koja osigurava socijalnu koheziju i stabilnost bilo kojeg društva, čega smo upravo svjedoci. Kad gledamo vijesti, teško je ne obratiti pažnju da svjetski sukobi su prečesto vezani na manjinu, odnosno manjine su involvirane u konkretni sukob i s njima se  manipulira. Mi živimo u vremenu postistine ili alternativnih istina, a to su okolnosti kad bez obzira na to koje je vaše vjerovanje ili stav, određeni svjetonazor kod mnogih vrijedi više od objektivnih istina i utvrđenih činjenica“.  

Savjet za nacionalne manjine ne bavi se samo financiranjem  programa udruga i ustanova. Ogroman napor uložili su čelnici Savjeta i predsjednik osobno da se ne smanji razina manjinskih prava. Prema riječima Aleksandra Tolnauera, danas u Hrvatskoj postoje političari koji smatraju da dostignuta razina prava u zastupanju, u ulozi manjina u kulturnom javnom i političkom životu su previsoka, a zna se kako su u povijesti neslavno završili društva koja su tako razmišljala. Sada smo u optimističnoj fazi, jer nakon ulaska u EU postojala je tendencija sve što se tiče manjina, njihovih aktivnosti i prava gurnuti na margine. U pregovaranju startup proračuna u okviru Operativnog plana za nacionalne manjine za razdoblje 2017-2020 godine povećana su sredstva za donacije za programe udruga. Ovdje treba uzeti u obzir da je država dužna osigurati pravo na udruživanje, pravo na jezik, pravo na vjeroispovijest ali nije dužna dati NOVAC. Ta sredstva se vode kao donacija, a do 2020 planira se da ta sredstva narastu do 36 milijuna.

Međutim, povećanje donacija za pojedinačne udruge i projekte ovise o kvaliteti projekta  sukladno bodovanju. Bodovanje najviše ovisi o tome kako su projekti ostvareni u protekloj godini i da li su se sredstva namjenski trošila. Kod dodjele sredstava za 2018. godinu povjerenstvo će uzeti u obzir još jedan faktor u prosudbi kod dodjele sredstava - faktor rizika. Ubuduće na događajima će prisustvovati predstavnici ministarstva financija, a priredba će se morati snimati na video.

Vrlo je važan novi pristup da brojnost manjine u pitanju kulturne autonomije ne igra nikakvu ulogu. Brojnost manjine ima veze isključivo kad se radi o zastupanju na lokalnoj razini. Kod ostvarivanja prava na očuvanje kulture program i njegova kvaliteta je taj koji određuje visinu sredstava, a naročito provodljivost tog programa.

„Neće više biti moguće prijaviti jedan program, a onda za mjesec dana tražiti prenamjenu za drugi program koji nije dobio potporu. Ovo više neće proći. Vraćat ćemo novac u proračun“. – završio je predsjednik Savjeta.

27.11. raspisan je javni poziv za dodjelu sredstava koji traje 30 dana.

U perspektivi udrugama i ustanovama nacionalnih manjina preporučeno je da posvete pažnju natječajima koje objavljuju europski fondovi. Doduše, uglavnom nema programa koji su vezani striktno za nacionalne manjine, ali postoje programi koji obuhvaćaju kulturu, segmente folklora, informiranje i izdavaštvo. Treba samo pažljivo čitati uvjete natječaja. Imamo i primjere dobre prakse. Tako je jedna udruga prošle godine dobila je 207 tisuća eura iz europskih fondova, druga je – 68, još jedna – 72. Bez toga udruge jednostavno neće moći opstati, one će se gasiti.

Na kraju govora predsjednik je obratio pažnju prisutnih da udruge imaju vrlo vrijedne projekte ali takve stvari kao izbor mis „uz dobru kapljicu do zore“ ili  godišnjice matičnih država Savjet neće financirati. Osim toga u svakom časopisu, knjizi, katalogu ili pozivnici treba pisati da je financirano ili sufinancirano od Savjeta za nacionalne manjine.

Ispred Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine izlaganje je imao zamjenik predstojnika Tibor Varga s temom: Godišnja financijska izvješća udruga i ustanova nacionalnih manjina za 2017. godinu – Dostavljanje putem internetske aplikacije, odnosno na interaktivni način, kao i prijava programa putem aplikacije za 2018. godinu.

Financiranje u 2016. u postocima je izgledalo ovako: 49 % informiranje, manifestacije 15 %, amaterizam 25%, izdavaštvo 2%, pretpostavka za kulturnu autonomiju za Rome 2%, bilateralni sporazum 6%.

Od Državnog ureda za reviziju Savjet je dobio 9 preporuka.

Osnovana je preporuka: utvrditi način primjene općih i posebnih kriterija utvrđenih Kriterijima za dodjelu financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina radi vrjednovanja ocijene i odabir programa te raspodijele sredstava iz državnog proračuna.

U svezi s izvršenjem ove preporuke propisan je način bodovanja, te obaveza osnivanja neovisnog povjerenstva za dodjelu sredstava. Kod prijave programa kroz aplikaciju se izvršava bodovanje, koje radi program u svrhu da se isključi subjektivni faktor.

U starim kriterijima je stajalo da na dodjelu sredstava utječe brojnost nacionalne manjine. U novim kriterijima je to promijenjeno. Za financiranje je isključivo bitna kvaliteta programa, broj programa i brojnost udruge.

Preporuka Revizije je bila zatražiti povrat sredstava od udruga koji su potrošili na režijske troškove i druge rashode nevezane uz izvršenje programa više od odobrenog iznosa. U novim kriterijima su ti limiti propisane. U 2016. godini je značajan iznos sredstava vraćen u Državni proračun preko ovrha i bianko zadužnica. One udruge koje se ne drže propisanih kriterija same se dovode u tu situaciju.

Državna revizija je preporučila uvođenje informatičkog sustava što je vrlo pomoglo radu Savjeta za nacionalne manjine  jer danas sve ide preko aplikacija i kontrola se vrlo jednostavno obavlja.

Ured za unutarnju reviziju je propisao sedam preporuka koji ćemo morati provesti u 2018. godini. Većina preporuka vezana je za rizike.

Sljedeća je tema bila prijava programa za iduću godinu. Opći obrazac se nije mijenjao, ali Savjet drži svrsishodnim ponoviti osnovne korake kod popunjavanja aplikacije kao što su obvezatan upis RNO i OIB- a udruge, tražena dokumentacija u PDF formatu, odluka o odgovornim osobama i uvjerenja o nekažnjavanju osoba za zastupanje. Uz to udruga mora imati popis od 20 deklariranih članova nacionalne manjina, prijavljenih u Registar birača.

Prilikom predaje aplikacije dobije se glavni kod s kojim se ulaze i izvještaje i pristupa svim obrascima koji se odnose na prijavljene programe.

Knjige se preporuča izdavati dvojezično je sadrže vrlo vrijedne informacije koje ne bi trebala ostati samo u krugu nacionalne manjine. U programu amaterizma sekcije moraju imati minimalno pet nastupa, a manifestacije, ako njih ima više, treba prijavljivati prema važnosti utjecaja.

Od 2017. godine se predaju polugodišnji, kvartalni (devetomjesečni) i godišnji izvještaj. Dobra je vijest da nakon što su predani polugodišnji i kvartalni izvještaji prilozi koji idu uz godišnji izvještaj (računi, izvod banke idt.) ne moraju se ponovo prilagati. Dovoljno je to napraviti za zadnje tromjesečje.

U 2017. godine Savjet je sklopio 90 ugovora s udrugama i ustanovama za neposredno financiranje koji su imali u sastavu 211 članica saveza i zajednica. Za program informiranja je odobren 51 program, za izdavaštvo 39. programa, amaterizam - 391, manifestacije – 374.

32 nove udruge je sudjelovalo u ostvarivanju programa za 2017, od toga 21 je samostalno, 3 udruge nisu prešle prag, 7 nije financirano zbog uočenih nepravilnosti, 3 udruge nisu dostavili godišnji izvještaj na vrijeme. Povjerenstvo je uočilo nepravilnosti kod 28 udruga i smanjilo je sredstva u određenom djelu. 

U 2017. godini stručna je služba obavila 23 terenska izvida, a svake godine broj kontrola će se povećavati. Tijekom kontrola su udruge educirali.

Prema novim Kriterijima ne samo samostalne udruge nego i članice krovnih udruga moraju imati otvoren posebni račun za sredstva koja dobivaju iz Državnog proračuna putem Savjeta.  Može se posuditi na taj račun sredstva iz drugih izvora, a kasnije njih vratiti kad stigne uplata ali obrnuta operacije je strogo zabranjena. Pozajmica mora biti popraćena odlukom predsjednika. Prema novim kriterijima knjiga blagajne se vodi posebno za račun vezan za državna sredstva, jer Savjet prati tijek novca odnosno namjenski utrošak sredstava.

Aplikacija je otvorena do 27. Prosinca, a ukupna potpora za ostvarivanje kulturne autonomije 2018. godine je preliminarno dogovorena  33.840.000,00 kuna

Teme seminara su izazvale veliki interes kod učesnika, što je bilo vidljivo iz brojnih pitanja na koje su predavači odgovarali.

 

Katarina Todorcev Hlača

30 ноября 2017 г.

Торжественные мероприятия в честь 75-й годовщины Победы

В честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Хорватии состоялись торжественные возложения венков и мемориальные мероприятия в память о воинах Красной армии, погибших в Югославии.

8. svibnja 1945. godine oslobođen je Zagreb

Dan pobjede nad fašizmom je jedan od najznačajnijih datuma u suvremenoj povijesti čovječanstva. Obilježavajući ovaj datum, odajemo počast svim žrtvama antifašističke borbe, koji su svoje živote dali za stvaranje boljeg, pravednijeg i tolerantnijeg društva. Zagreb, grad s kojim smo povezali svoje živote, nade i budućnost, bio je oslobođen 8. svibnja 1945. godine. Tog dana dvije brigade 45. divizije Druge armije prešle su Savu i oko 11 sati ušle u Zagreb. Istovremeno su prodrli u sam centar grada i borci Turopoljsko-posavskog odreda, iz sastava Desetog korpusa zagrebačkog, i zajedno s borcima 45. divizije zauzeli radio stanicu. Nešto poslije 13 sati svi stanovnici čuli su preko radio-stanice da je Zagreb napokon oslobođen.

Юбилейная медаль к 75-летию Победы

В честь празднования 75-летия Победы, посол Российской Федерации в Хорватии Анвар Азимов вручил первую юбилейную медаль председателю Союза антифашистов Опатии, последнему узнику лагеря Освенцим Олегу Мандичу.

Это было по-настоящему «вкусно»!

В первый день весны в мюнхенской «Сайдлвилле» состоялось мероприятие, совпавшее с последним днём русской Масленицы. Его можно было бы образно назвать «Вечером русской кухни», обильно сдобренной исторически-юмористическим соусом, изготовленным лично плодовитой писательницей Татьяной Куштевской, представившей свою новую книгу «Из кухни русских царей».

Koronavirus i mjere prevencije

Zbog povećanog interesa javnosti i medija, Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo na svojim mrežnim stranicama objavljivat će najnovija saznanja u vezi koronavirusa. Navedena priopćenja sadržavat će aktualne podatke o broju oboljelih i savjete vezane uz sigurnost i zaštitu stanovništva.

Bista Jurija Gagarina nakon Zagreba i u Rijeci

U Parku Astronomskog centra Rijeka na Sv. Križu otkrivena je bista Jurija Gagarina, prvog čovjeka u svemiru. U sklopu svečanog programa koji se zbio u organizaciji Grada Rijeke, Astronomskog centra Rijeka i Veleposlanstva Ruske Federacije u RH, bistu Jurija Aleksejeviča Gagarina otkrili su zamjenik gradonačelnika Rijeke Marko Filipović, ruski veleposlanik Nj. E. Anvar Azimov te kozmonaut Anatolij Pavlovič Arcebarskij.

Нести добро, душевность и радость людям

Санкт-Петербургский государственный театр песни и танца «МОРОШКА» является абсолютно уникальным явлением в петербургской культуре – впервые в истории Ленинграда-Петербурга появилась профессиональная труппа, работающая в народно-сценическом жанре и имеющая в своем составе три равноправных творческих цеха – балет, оркестр русских инструментов и ансамбль вокалистов.

Белая Металлическая Крыса - символ 2020 года

В отличии от привычного нам европейского нового года, который наступает 1 января, начало Китайского нового год рассчитывается по лунному календарю - это второе новолуние после зимнего солнцестояния. Таким образом, китайский новый год 2020, а вместе с ним и год Белой Металлической Крысы наступил 25 января 2020 года в 00 часов 03 минуты.

Magellijevi „Malograđani“ izazvali oprečne reakcije, od oduševljenja do nerazumijevanja

Zagrebačko Gradsko dramsko kazalište Gavella novu sezonu 2019./2020. Otvorilo je predstavom „Malograđani“ Maksima Gorkog koju je režirao kontroverzni redatelj Paolo Magelli.

Božićne pjesme na materinskom jeziku

U Zagrebačkoj katedrali 8. siječnja pet zborova nacionalnih manjina održalo je božićni koncert u organizaciji Koordinacije savjeta i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba.

Podijeljene zahvalnice medijskim kućama i novinarima

Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba dodijelila je 17. prosinca u palači Dverce u Zagrebu zahvalnice najzaslužnijoj medijskoj kući, emisiji i novinaru za praćenje manjinskih događaja u Zagrebu.

Okupili smo se kako bi rekli hvala građanima Zagreba

Dan nacionalnih manjina Grada Zagreba tradicionalna je manifestacija koja se organizira uoči 10. prosinca, dana kada je usvojena i proglašena Opća deklaracija o ljudskim pravima. Ove, 2019. godine skup je po tradiciji organiziran u maloj dvorani koncertne dvorane Vatroslav Lisinski 8. prosinca.

Edukativni seminar o interaktivnom načinu prijava programa kulturne autonomije i godišnjim izvještajima o ostvarivanju programa

U organizaciji Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske u Zagrebu je 29.studenog 2019.godine, u Hotelu Panorama organiziran „Edukativni seminar o interaktivnom načinu prijava programa kulturne autonomije nacionalnih manjina putem interneta za 2020.godinu i Godišnji izvještaji o ostvarivanju programa i utrošku sredstava iz državnog proračuna za 2019.godinu.“

Колонка редактора

Ой, что делать?

Начитавшись всего и вся о коронавирусе и пройдя фазу «ой, что делать? ой, что делать?», я решила выработать для себя стратегию профилактики, которая, кстати, может помочь и в случае гриппа и всех последующих вирусов, которые периодически появляются, и почему-то все из Китая.

Литературная гостиная

Наталия Воробьева Хржич. Зарисовки

Холод… Он сковывает мысли, ледяными жгутами опутывает тело. Возможность думать исчезает, тихо тает в белом равнодушном мареве, осторожно обволакивающем, сулящем долгожданный покой.

Книжная полка

"Ništa nikada nikamo ne odlazi". Zbirka koja ostavlja dojam

Autorica ne štedi ni sebe ni druge, otkriva ono što bi mnogi rado prešutjeli jer smatra da ličnost stvaraju i udarci i kušnje. A ona upravo o kušnjama i udarcima piše u ovoj knjizi, a njih je, vidjet ćete, bilo mnogo.

Анонс событий

Оформить подписку на «Аргументы и факты Европа»

Для тех, кто любит читать российскую прессу далко от родины, популярное издание „Аргументы и Факты Европа“ , принимая во внимание, что сейчас сложно купить печатное издание в киоске, предлагает оформить юбилейную подписку на 25 номеров газеты „Аргументы и Факты Европа“ за 45 евро.

ПОЛОЖЕНИЕ О IV МЕЖДУНАРОДНОМ ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ «ВСЕМИРНЫЙ ПУШКИН»

Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения Международного творческого конкурса «Всемирный Пушкин» (далее – Конкурс), посвященного в 2020 году 75 - летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Юридическая консультация

Мы, русские, в союзе с другими братскими народами ...

Наконец-то народные избранники в Думе занялись вопросом русских, проживающих в Российской Федерации и составляющих 80 процентов населения. Мне это особенно приятно, поскольку я уже неоднократно обращала внимание читателей, что русские и россияне или русскоязычные - это не одно и то же. Мое внимание привлекло предложение по поправке в Конституцию Константина Затулина.

 
Фонд Русский мир