ISSN 1846-8756   Сентябрь 2022
Событие месяца

Izložba «Murtić 100»

Multimedijalna izložba «Murtić 100» obilježila je stogodišnjicu rođenja likovnog umjetnika koji je svojim opusom obilježio drugu polovicu XX. stoljeća, formirao kulturni život Hrvatske i regije te ostvario jedan od najutjecajnijih opusa visokog modernizma u Jugoistočnoj Europi.

Edo je Murtić općepriznata i općepoznata mjera za iznimnu umjetničku karijeru i uspješnost. Murtić je uspostavljao nove standarde, značenja i kvalitetu u okvirima socijalističkog društva te kasnije, u mijenama demokratskih previranja. Njegovo je slikarsko djelo bilo sinonim za suvremenu umjetničku produkciju. Bio je spretan, uvjerljiv, talentiran, vješt, hrabar i svjestan važnosti komunikacije s okruženjem. Osim toga, on je još više osvijestio širu javnost da, osim nesretnog umjetnika na margini društva, postoji uspješan i talentiran umjetnik. Da postoji onaj umjetnik koji društvu daje identitet.

Murtić je imao nevjerojatnu energiju, mjeru, bio je zaljubljen u magiju likovne umjetnosti i jezika. Lako je stvarao, strasno, suvereno. On je umjetnik koji je sanjao slikarstvo i koji je svojom umjetničkom osobnošću činio slikarstvo važnim i nezaobilaznim. On je integrirao suvremenu umjetnost u nesklono mu društvo, vizualno obilježio to društvo, nepovratno ga promijenio, omogućio mu stvaranje identiteta. Upravo je Edo Murtić dokazao da je umjetnik onaj koji pomiče granice i otvara svjetove, koji može aktivno mijenjati svoju sredinu. (Intervju s Tomislavom Buntakom, dekanom Akademije likovne umjetnosti https://www.jutarnji.hr/globus/kultura/tomislav-buntak-edo-murtic-osvijestio-je-da-je-umjetnik-onaj-koji-pomice-granice-i-otvara-svjetove-15072710)

Izložba «Murtić 100» u Meštrovićevu paviljonu, Domu hrvatskih likovnih umjetnika, projekt kojim se obilježava 100. godina od rođenja Ede Murtića, predstavila je posjetiteljima više od 100 nevjerojatnih djela ikone modernog slikarstva.

Na izložbi su bile predstavljene sve likovne discipline i tehnike u kojima je ovaj umjetnik stvarao. Osim djela Ede Murtića, projekt uključivao je i niz drugih događanja – međunarodni simpozij «Gesta i sloboda» održan u Zagrebu i Rovinju, izložbu «Nova apstrakcija u Laubi» – kući za ljude i umjetnost te niz popratnih događanja (reinterpretacija Murtića kroz street-art na nekoliko lokacija u Zagrebu, radionice za djecu i odrasle, stručna vodstva, prilagođena vodstva za djecu s popratnim radnim materijalima, izrada taktilne slike kako bi se umjetnost približila slijepim i slabovidnim osobama i dr.).

Kroz ovaj projekt, u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Zagreba, razvit će se novi načini dugoročne strategije prepoznavanja Zagreba kao turističke destinacije umjetničkog predznaka, a umjetnik je Edo Murtić idealna početna točka za takvu inicijativu.

Edo Murtić (Velika Pisanica, 1921. – Zagreb, 2005.) u Zagrebu je pohađao Akademiju likovnih umjetnosti, a u Beogradu — školu Petra Dobrovića. Prvu samostalnu izložbu održao je u Zagrebu 1935. godine. Murtićevo rano figurativno slikarstvo, zahvaljujući kontinuiranoj evoluciji nadahnutoj među ostalim studijskim putovanjima u Francusku, Italiju i SAD-e, te kontaktima s vodećim svjetskim poslijeratnim umjetnicima, postupno se transformiralo u osobitu varijaciju apstraktnog slikarstva ekspresivne geste, lirskog naboja te snažnog kolorizma. Svojim jedinstvenim i prepoznatljivim slikarskim stilom ostvario je jedan od najutjecajnijih opusa visokog modernizma u Jugoistočnoj Europi. Njegove izložbe 1953. godine u Zagrebu i Beogradu među prvim su samostalnim izložbama koje su u socijalističkom svijetu prezentirale elemente apstraktne umjetnosti. Edo Murtić ostvario je više od tri stotine samostalnih i isto toliko skupnih izložaba na svim kontinentima, uključujući i zapažene nastupe na Venecijanskom bijenalu. Njegova su djela prisutna u većini reprezentativnih javnih i privatnih kolekcija diljem svijeta.

Uz bogati slikarski opus, Murtićevo stvaralaštvo uključuje izvedbu kazališnih scenografija, murala, mozaika, emajla, skulptura i keramike. Dobitnik je mnogih velikih domaćih i inozemnih nagrada i priznanja. Živio je i radio u Zagrebu i Vrsaru.

«Муртич-100» – столетие со дня рождения художника

Мультимедиальная выставка «Муртич-100» ознаменовала столетие рождения художника, чье творчество ознаменовало вторую половину XX века, формировало культурную жизнь Хорватии и региона и являлось стандартом высокого модернизма в юго-восточной Европе.

Эдо Муртич — общепринятая и общепризнанная мера исключительной художественной карьеры и успеха. Муртич установил новые стандарты, значения и качество в среде социалистического общества и позднее, в условиях демократических потрясений. Его живопись была синонимом современного художественного творчества. Он был искусным, убедительным, талантливым, умелым, смелым и осведомленным о важности общения с окружающей средой. Кроме того, он пробудил у широкой общественности осознание того, что, помимо бедного художника на обочине общества, есть успешный и талантливый художник. Что есть тот художник, который формирует идентичность общества.

Муртич обладал невероятной энергией, масштабом, он был влюблен в магию изобразительного искусства и языка. Творил с легкостью, страстно, суверенно. Он художник, который мечтал о живописи и который сделал живопись важной и неповторимой. Он интегрировал современное искусство в беспорядочную социальную среду, визуально оформил это общество, необратимо изменил его, позволил ему приобрести лицо. Именно Эдо Муртич осознал, что художник — тот, кто раздвигает границы и открывает миры, кто может активно менять свою среду. (Интервью с Томиславом Бунтаком, деканом Академии изобразительных искусств https://www.jutarnji.hr/globus/kultura/tomislav-buntak-edo-murtic-osvijestio-je-da-je-umjetnik-onaj-koji-pomice-granice-i-otvara-svjetove-15072710)

Выставка «Муртич-100» в павильоне Мештровича, где выставляются работы хорватских художников, — проект, посвященный 100-летию со дня рождения Эдо Муртича, представил посетителям более 100 удивительных работ этой «иконы современной живописи».

На выставке были представлены все художественные дисциплины и техники, в которых этот художник творил. Помимо выставки работ Эдо Муртича, проект включал в себя ряд других мероприятий: международный симпозиум »Жест и свобода», проводимый в Загребе и Ровине, выставку «Новая абстракция в Лаубе» – доме для людей и искусства, а также ряд сопутствующих мероприятий (переосмысление Муртича через уличное искусство в нескольких местах в Загребе, семинары для детей и взрослых, экспертное руководство, индивидуальное руководство для детей с сопутствующими рабочими материалами, создание тактильной картины, чтобы приблизить искусство к слепым и слабовидящим).

Благодаря этому проекту совместно с Туристическим сообществом города Загреба будут разработаны новые формы долгосрочной стратегии развития Загреба как туристического направления с печатью искусства, а художник Эдо Муртич — идеальная отправная точка для такой инициативы.

Эдо Муртич (Велика-Писаница, 1921 — Загреб, 2005) в Загребе учился в Академии изящных искусств, а в Белграде — в школе им. Петра Добровича. Первая персональная выставка состоялась в Загребе в 1935 году. Образная живопись раннего Муртича непрестанно эволюционировала, черпая вдохновение в образовательных поездках во Францию, Италию и США, а также в общении с ведущими мировыми послевоенными художниками, постепенно трансформировалась в особый вариант абстрактной живописи выразительного жеста, лирического заряда и мощного колоризма. Благодаря своему уникальному и отличительному стилю живописи, он достиг вершин творений высокого модернизма в юго-восточной Европе. Его выставки 1953 года в Загребе и Белграде были одними из первых независимых выставок, которые представили элементы абстрактного искусства в социалистическом мире. Эдо Муртич выставлялся на более трехсот независимых и столько же групповых выставках на всех континентах, включая заметные участия в Венецианском биеннале. Его работы представлены в большинстве представительных публичных и частных коллекций по всему миру.

В дополнение к богатому художественному опусу, творчество Муртича включает в себя театральные сценографии, росписи, мозаики, эмали, скульптуры и керамику. Он является обладателем многих крупных отечественных и зарубежных наград. Жил и работал в Загребе и Врсаре.

07 июля 2021 г.

Международный день защиты детей: война стала фоном их детства

В первый день лета, 1 июня, во многих странах мира отмечают важный праздник — Международный день защиты детей. Это — один из самых первых праздников, которые стали считаться Международными и отмечаться в один день сразу во многих государствах. Библия называет детей даром и благословением Бога. Дети – это богатство, которое надо беречь от зла этого мира.

Праздник светлой печали

День Победы – незабываемая дата в истории Европы, а и всего человечества. Традиция поклониться у памятника воинам, павшим во время совместной операции Красной aрмии и Народно-освободительной армии Югославии вблизи хорватского поселка Батина, сохранилась и в Хорватии.

С Днем Победы! Со слезами на глазах ...

Память народов хранит эти страницы истории, и не прерывается цепочка памяти поколений. Мы помним День Победы и мы помним- какой ценой, какими потерями, сколькими сломанными судьбами и прерванными жизнями она была завоевана.

Sastanak sa saborskim zastupnikom

Sastanak predstavnika ruske, rumunjske, turske, ukrajinske, rusinske, poljske, židovske, njemačke i austrijske nacionalne manjine sa saborskim zastupnikom Veljkom Kajtazijem u Zagrebu 30.03.2022.

Молоко сновидений» или по-хорватски KEFIR

«Молоко сновидений» (The Milk of Dreams) – название 59 международной выставки Венецианского биеналле. С целью художественно-визуального и социального влияния выставки, которую представила Сесилия Алемани - куратор биеналле 2022, в Хорватии решили решили организовать международную выставку картин и двумерных визуальных работ в разных техниках изображений под названием: КЕФИР

Književna večer u čast F. M. Dostojevskog u Zagrebu

U studenom 2021. godine cijeli je kulturni svijet obilježio 200. obljetnicu rođenja Fjodora Mihajloviča Dostojevskog – velikog ruskog pisca, publicista i filozofa 19. stoljeća. Prema podacima UNESKO-a on je jedan od najpopularnijih autora današnjice, a njegova su djela između nekolicine najčitanijih u svijetu. Literarno je naslijeđe klasika prevedeno na više od 170 jezika. Godišnjica rođenja ovog do dan danas vrlo popularnog ruskog autora u Zagrebu obilježena je 21. prosinca u prostorijama Hrvatskog kulturnog društva »Napredak« u organizaciji Saveza Rusa RH – SARUS i predstavnice ruske nacionalne manjine u Zagrebu Galine Kovačević.

"Международный проект" Петербургские театральные мастерские" в Хорватии

Для участников театрального объединения «Амрус» прошли мастер-классы по культуре и технике сценической речи в Загребе и Чаковце.

Выставка работ «Достоевские раскраски» подготовленная к 200-летию со дня рождения

К юбилейной дате 200-летия со дня рождения выдающегося русского писателя Ф. М. Достоевского студентами Отделения русистики Задарского университета была подготовлена выставка работ «Достоевские раскраски».

«Культурный бульон, в котором зарождаются новые проекты»

Форум «СловоНово 2021» — по словам председателя Попечительского совета форума бизнесмена, филантропа и коллекционера искусства Игоря Цуканова, «культурный бульон, в котором зарождаются новые проекты». В интервью лондонскому русскоязычному журналу «Зима» Цуканов охарактеризовал форум как площадку для профессионального общения «людей, которых объединяет общая идея, потому что культура не имеет границ».

МИР это МЫ (mia san mia)!

24 сентября 1991 года в Мюнхене, в одной из квартир Швабинга (мюнхенский район художников), собрались семь человек: искусствовед Лада Николенко, переводчица Мэри фон Голбек, певица Людмила Кравчук, студентка Сесилия Понтини, журналист Герман Брендель, студент юридического факультета Хольм Шмидт и актриса и журналистка Татьяна Лукина, чтобы основать общество «МИР – Центр русской культуры в Мюнхене».

„Lipovljanski susreti 2021“

Ovogodišnje ”Lipovljanski susreti”, kojima se, unatoč pandemiji koronavirusa nastavlja se tradicija prezentiranja tradicijskih vrijednosti pripadnika nacionalnih manjina u Hrvatskoj otvorila je 28. kolovoza savjetnica predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić.

Mladi Međimurci u Moskvi: Andrej Kos, Luka Lukačević i Nikola Srpak

Mladi iz 48 zemalja svijeta u dobi od 14 do 19 godina okupili su se od 9 do 15 kolovoza u Moskvi. Program " Pozdrav, Rusija!" tradicionalno, jednom godišnje okuplja djecu sunarodnjaka - pobjednici natjecanja i olimpijade za poznavanje povijesti i kulture Ruske Federacije i ruskog jezika.

Колонка редактора

Как дальше жить?

В связи со сложившейся ситуацией сетевое издание www.ruskaljetopis.hr прекращает свое существование. Самые интересные рубрики и дальше будут пополняться на портале www.sarus.hr. Там же будет размещаться и ПДФ печатного издания журнала «Летопись», которое финансирует Совет по делам национальных меньшинств Республики Хорватии в рамках Конституционного закона о правах национальных меньшинств в РХ. До новых встреч «в эфире»!

Литературная гостиная

Поедем в Цветлин. Часть третья. ЗИМОЙ В ГОРАХ

«Лучше зажечь одну маленькую свечу, чем клясть темноту». Конфуций, V в. до н.э.

Книжная полка

Русский уголок Городской библиотеки Загреб Две книги Евгения Водолазкина

Евгений Водолазкин – прозаик, филолог, специалист по древнерусской литературе, обладатель премий «Большая книга» и «Ясная поляна», финалист «Русского Букера». Будучи знатоком русской истории, Водолазкин в своих книгах стирает временные рамки и находит в прошлом ответы на вопросы, которые мучат нас в настоящем.

Анонс событий

Конкурс «Красивый почерк» 2022

Учащиеся русских школ в Великобритании, а также все русскоязычные дети могут присоединиться к конкурсу «Красивый почерк», организованный русской школой «Знание» и Консорциумом российского образования.

Юридическая консультация

Održana 96. sjednica Savjeta za nacionalne manjine

Dana 25. studenoga 2021. održana je 96. sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Članovi Savjeta razmotrili su rezultate dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave iz reda pripadnika nacionalnih manjina.