ISSN 1846-8756   Ноябрь 2021
Событие месяца

Izložba «Murtić 100»

Multimedijalna izložba «Murtić 100» obilježila je stogodišnjicu rođenja likovnog umjetnika koji je svojim opusom obilježio drugu polovicu XX. stoljeća, formirao kulturni život Hrvatske i regije te ostvario jedan od najutjecajnijih opusa visokog modernizma u Jugoistočnoj Europi.

Edo je Murtić općepriznata i općepoznata mjera za iznimnu umjetničku karijeru i uspješnost. Murtić je uspostavljao nove standarde, značenja i kvalitetu u okvirima socijalističkog društva te kasnije, u mijenama demokratskih previranja. Njegovo je slikarsko djelo bilo sinonim za suvremenu umjetničku produkciju. Bio je spretan, uvjerljiv, talentiran, vješt, hrabar i svjestan važnosti komunikacije s okruženjem. Osim toga, on je još više osvijestio širu javnost da, osim nesretnog umjetnika na margini društva, postoji uspješan i talentiran umjetnik. Da postoji onaj umjetnik koji društvu daje identitet.

Murtić je imao nevjerojatnu energiju, mjeru, bio je zaljubljen u magiju likovne umjetnosti i jezika. Lako je stvarao, strasno, suvereno. On je umjetnik koji je sanjao slikarstvo i koji je svojom umjetničkom osobnošću činio slikarstvo važnim i nezaobilaznim. On je integrirao suvremenu umjetnost u nesklono mu društvo, vizualno obilježio to društvo, nepovratno ga promijenio, omogućio mu stvaranje identiteta. Upravo je Edo Murtić dokazao da je umjetnik onaj koji pomiče granice i otvara svjetove, koji može aktivno mijenjati svoju sredinu. (Intervju s Tomislavom Buntakom, dekanom Akademije likovne umjetnosti https://www.jutarnji.hr/globus/kultura/tomislav-buntak-edo-murtic-osvijestio-je-da-je-umjetnik-onaj-koji-pomice-granice-i-otvara-svjetove-15072710)

Izložba «Murtić 100» u Meštrovićevu paviljonu, Domu hrvatskih likovnih umjetnika, projekt kojim se obilježava 100. godina od rođenja Ede Murtića, predstavila je posjetiteljima više od 100 nevjerojatnih djela ikone modernog slikarstva.

Na izložbi su bile predstavljene sve likovne discipline i tehnike u kojima je ovaj umjetnik stvarao. Osim djela Ede Murtića, projekt uključivao je i niz drugih događanja – međunarodni simpozij «Gesta i sloboda» održan u Zagrebu i Rovinju, izložbu «Nova apstrakcija u Laubi» – kući za ljude i umjetnost te niz popratnih događanja (reinterpretacija Murtića kroz street-art na nekoliko lokacija u Zagrebu, radionice za djecu i odrasle, stručna vodstva, prilagođena vodstva za djecu s popratnim radnim materijalima, izrada taktilne slike kako bi se umjetnost približila slijepim i slabovidnim osobama i dr.).

Kroz ovaj projekt, u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Zagreba, razvit će se novi načini dugoročne strategije prepoznavanja Zagreba kao turističke destinacije umjetničkog predznaka, a umjetnik je Edo Murtić idealna početna točka za takvu inicijativu.

Edo Murtić (Velika Pisanica, 1921. – Zagreb, 2005.) u Zagrebu je pohađao Akademiju likovnih umjetnosti, a u Beogradu — školu Petra Dobrovića. Prvu samostalnu izložbu održao je u Zagrebu 1935. godine. Murtićevo rano figurativno slikarstvo, zahvaljujući kontinuiranoj evoluciji nadahnutoj među ostalim studijskim putovanjima u Francusku, Italiju i SAD-e, te kontaktima s vodećim svjetskim poslijeratnim umjetnicima, postupno se transformiralo u osobitu varijaciju apstraktnog slikarstva ekspresivne geste, lirskog naboja te snažnog kolorizma. Svojim jedinstvenim i prepoznatljivim slikarskim stilom ostvario je jedan od najutjecajnijih opusa visokog modernizma u Jugoistočnoj Europi. Njegove izložbe 1953. godine u Zagrebu i Beogradu među prvim su samostalnim izložbama koje su u socijalističkom svijetu prezentirale elemente apstraktne umjetnosti. Edo Murtić ostvario je više od tri stotine samostalnih i isto toliko skupnih izložaba na svim kontinentima, uključujući i zapažene nastupe na Venecijanskom bijenalu. Njegova su djela prisutna u većini reprezentativnih javnih i privatnih kolekcija diljem svijeta.

Uz bogati slikarski opus, Murtićevo stvaralaštvo uključuje izvedbu kazališnih scenografija, murala, mozaika, emajla, skulptura i keramike. Dobitnik je mnogih velikih domaćih i inozemnih nagrada i priznanja. Živio je i radio u Zagrebu i Vrsaru.

«Муртич-100» – столетие со дня рождения художника

Мультимедиальная выставка «Муртич-100» ознаменовала столетие рождения художника, чье творчество ознаменовало вторую половину XX века, формировало культурную жизнь Хорватии и региона и являлось стандартом высокого модернизма в юго-восточной Европе.

Эдо Муртич — общепринятая и общепризнанная мера исключительной художественной карьеры и успеха. Муртич установил новые стандарты, значения и качество в среде социалистического общества и позднее, в условиях демократических потрясений. Его живопись была синонимом современного художественного творчества. Он был искусным, убедительным, талантливым, умелым, смелым и осведомленным о важности общения с окружающей средой. Кроме того, он пробудил у широкой общественности осознание того, что, помимо бедного художника на обочине общества, есть успешный и талантливый художник. Что есть тот художник, который формирует идентичность общества.

Муртич обладал невероятной энергией, масштабом, он был влюблен в магию изобразительного искусства и языка. Творил с легкостью, страстно, суверенно. Он художник, который мечтал о живописи и который сделал живопись важной и неповторимой. Он интегрировал современное искусство в беспорядочную социальную среду, визуально оформил это общество, необратимо изменил его, позволил ему приобрести лицо. Именно Эдо Муртич осознал, что художник — тот, кто раздвигает границы и открывает миры, кто может активно менять свою среду. (Интервью с Томиславом Бунтаком, деканом Академии изобразительных искусств https://www.jutarnji.hr/globus/kultura/tomislav-buntak-edo-murtic-osvijestio-je-da-je-umjetnik-onaj-koji-pomice-granice-i-otvara-svjetove-15072710)

Выставка «Муртич-100» в павильоне Мештровича, где выставляются работы хорватских художников, — проект, посвященный 100-летию со дня рождения Эдо Муртича, представил посетителям более 100 удивительных работ этой «иконы современной живописи».

На выставке были представлены все художественные дисциплины и техники, в которых этот художник творил. Помимо выставки работ Эдо Муртича, проект включал в себя ряд других мероприятий: международный симпозиум »Жест и свобода», проводимый в Загребе и Ровине, выставку «Новая абстракция в Лаубе» – доме для людей и искусства, а также ряд сопутствующих мероприятий (переосмысление Муртича через уличное искусство в нескольких местах в Загребе, семинары для детей и взрослых, экспертное руководство, индивидуальное руководство для детей с сопутствующими рабочими материалами, создание тактильной картины, чтобы приблизить искусство к слепым и слабовидящим).

Благодаря этому проекту совместно с Туристическим сообществом города Загреба будут разработаны новые формы долгосрочной стратегии развития Загреба как туристического направления с печатью искусства, а художник Эдо Муртич — идеальная отправная точка для такой инициативы.

Эдо Муртич (Велика-Писаница, 1921 — Загреб, 2005) в Загребе учился в Академии изящных искусств, а в Белграде — в школе им. Петра Добровича. Первая персональная выставка состоялась в Загребе в 1935 году. Образная живопись раннего Муртича непрестанно эволюционировала, черпая вдохновение в образовательных поездках во Францию, Италию и США, а также в общении с ведущими мировыми послевоенными художниками, постепенно трансформировалась в особый вариант абстрактной живописи выразительного жеста, лирического заряда и мощного колоризма. Благодаря своему уникальному и отличительному стилю живописи, он достиг вершин творений высокого модернизма в юго-восточной Европе. Его выставки 1953 года в Загребе и Белграде были одними из первых независимых выставок, которые представили элементы абстрактного искусства в социалистическом мире. Эдо Муртич выставлялся на более трехсот независимых и столько же групповых выставках на всех континентах, включая заметные участия в Венецианском биеннале. Его работы представлены в большинстве представительных публичных и частных коллекций по всему миру.

В дополнение к богатому художественному опусу, творчество Муртича включает в себя театральные сценографии, росписи, мозаики, эмали, скульптуры и керамику. Он является обладателем многих крупных отечественных и зарубежных наград. Жил и работал в Загребе и Врсаре.

07 июля 2021 г.

Выставка работ «Достоевские раскраски» подготовленная к 200-летию со дня рождения

К юбилейной дате 200-летия со дня рождения выдающегося русского писателя Ф. М. Достоевского студентами Отделения русистики Задарского университета была подготовлена выставка работ «Достоевские раскраски».

«Культурный бульон, в котором зарождаются новые проекты»

Форум «СловоНово 2021» — по словам председателя Попечительского совета форума бизнесмена, филантропа и коллекционера искусства Игоря Цуканова, «культурный бульон, в котором зарождаются новые проекты». В интервью лондонскому русскоязычному журналу «Зима» Цуканов охарактеризовал форум как площадку для профессионального общения «людей, которых объединяет общая идея, потому что культура не имеет границ».

МИР это МЫ (mia san mia)!

24 сентября 1991 года в Мюнхене, в одной из квартир Швабинга (мюнхенский район художников), собрались семь человек: искусствовед Лада Николенко, переводчица Мэри фон Голбек, певица Людмила Кравчук, студентка Сесилия Понтини, журналист Герман Брендель, студент юридического факультета Хольм Шмидт и актриса и журналистка Татьяна Лукина, чтобы основать общество «МИР – Центр русской культуры в Мюнхене».

„Lipovljanski susreti 2021“

Ovogodišnje ”Lipovljanski susreti”, kojima se, unatoč pandemiji koronavirusa nastavlja se tradicija prezentiranja tradicijskih vrijednosti pripadnika nacionalnih manjina u Hrvatskoj otvorila je 28. kolovoza savjetnica predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić.

Mladi Međimurci u Moskvi: Andrej Kos, Luka Lukačević i Nikola Srpak

Mladi iz 48 zemalja svijeta u dobi od 14 do 19 godina okupili su se od 9 do 15 kolovoza u Moskvi. Program " Pozdrav, Rusija!" tradicionalno, jednom godišnje okuplja djecu sunarodnjaka - pobjednici natjecanja i olimpijade za poznavanje povijesti i kulture Ruske Federacije i ruskog jezika.

Obilježena je 80. obljetnica antifašističkog ustanka u Hrvatskoj

Antifašistička liga RH obilježila je u utorak Dan antifašističke borbe i 80. obljetnicu antifašističkog ustanka u Hrvatskoj. Dan antifašističke borbe obilježava u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kada je u Brezovici pokraj Siska, osnovan prvi sisački partizanski odred - prvi antifašistički odred u Hrvatskoj i među prvima u Europi.

«Пушкин — это русское слово в веках!»

Двойной праздник — Пушкинский день и День русского языка — собрал почитателей творчества великого русского классика в загребском парке Бундек, где семь лет назад установлен памятник великому русскому поэту. Прямо у памятника Александру Сергеевичу прозвучали стихотворения в исполнении членов Национальной русской общины из Загреба.

В Хорватии отметили День Победы

В честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне с 7 по 9 мая в Хорватии состоялись торжественные возложения венков и мемориальные мероприятия.

В Пуле торжественно открыли третий бюст Ю.А.Гагарина в Хорватии

В Пуле возле центра космических исследований для старшеклассников Посол Российской Федерации в Республике Хорватии А.А. Нестеренко торжественно открыл третий бюст Ю.А.Гагарина в Хорватии. В Риеке бюст Юрию Гагарину был открыт 6 марта 2020 года на территории Астрономического центра. Первый бюст Ю.А.Гагарина был открыт в парке Стара Трешневка в Загребе в 2016 году.

Новое прочтение русской классики в загребском ХНТ

Режиссер из России, а вернее, из Якутии (Республика Саха) Сергей Потапов покорил Загреб своей постановкой гоголевского «Ревизора».

Predstavljeno Manjinsko društvo pisaca

Manjinsko društvo pisaca (MDP), nova strukovna udruga koja ujedinjuje književne i društvene inicijative manjina u Hrvatskoj, a djeluje od početka ove godine, predstavljena je u Slovenskome domu Zagreb.

Od Rusije do Hrvatske – glazbena večer

Na fantastično glazbeno putovanje od Rusije do Hrvatske gledatelje 23. veljače poveli su operni solisti Tamara Franetović Felbinger, Stjepan Franetović, Luciano Batinić, uz klavirsku pratnju Nine Cossetto.

Колонка редактора
Катарина Тодорцев-Хлача

«Мухи отдельно, котлеты отдельно»

В сентябре в Загребе на литературном фестивале побывала нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, которую сравнивают с Солженицыным. О вечере встречи с ней и интервью, которые она дала хорватским СМИ, можно подробнее прочитать в других разделах, а в своей колонке я хотела бы поговорить о другом.

Литературная гостиная

ТОТАЛЬНАЯ КЛОУНАДА, или Асисяй и другие "Лицедеи"

Записки из жизни клоунов написала Ирина Терентьева, жена одного из лицедеев Май Михалыча, Николая Терентьева.

Книжная полка
Катарина Тодорцев-Хлача

Книги форума «СловоНово 2021»

По уже устоявшейся традиции на форуме презентируются новые книги, авторы которых хорошо известны в Европе и за ее пределами.

Анонс событий

II Олимпиада по русскому языку как иностранному пройдет в Хорватии

22 мая состоится II Олимпиада по русскому языку как иностранному на платформе Zoom. Организаторы конференции - Хорватская ассоциация преподавателей русского языка и литературы, Центр "Институт А.С. Пушкина" (философский факультет университета Пулы им. Юрая Добрилы) совместно с Представительством Россотрудничества в Хорватии.

Юридическая консультация

Na snagu stupa novi Pravilnik o polaganju ispita iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja dugotrajnog boravišta

Pravilnikom se propisuje način i troškovi polaganja ispita iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja dugotrajnog boravišta u Republici Hrvatskoj, prijava i povlačenje prijave za polaganje ispita, način provedbe ispita, provedba ispita ako je riječ o pristupnicima s posebnim potrebama, prava pristupnika koji su prijavili polaganje ispita, ispitni rokovi te obveze vezane uz čuvanje ispitne dokumentacije.

 
Фонд Русский мир