Май 2019


ISSN  1846-8756

Юридическая консультация

Aktualno - Novi Zakon o udrugama

 

U proteklih godinu dana dosta se govorilo o najavama donošenja novog Zakona o udrugama. Nakon što se dosta o istom raspravljalo   Zakon o udrugama donesen je 11. lipnja 2014. godine, a stupa na snagu 01. listopada 2014. godine. Zakon o udrugama objavljen je u Narodnim novinama broj 74,  i savjetujemo sve naše članice da se upoznaju sa odredbama istog Zakona. Zakon donosi nekoliko novina koje je potrebno ugraditi u Statute udruga, dakle u propisanom roku od godinu dana (do 01. listopada 2015. godine) sve udruge građana dužne su svoje Statute uskladiti sa odredbama novog Zakona o udrugama, te Statute dostaviti na ovjeru u nadležne Urede državne uprave.

    Koliko god da taj rok izgleda daleko, potrebno je napomenutu da u tom roku udruge trebaju uskladiti svoje Statute, iste na sjednicama Skupštine svoje udruge usvojiti, a potom zajedno sa Zapisnikom sa sjednice Skupštine,   Odlukom o izmjeni i dopuni Statuta, preslikama osobnih iskaznica osoba za zastupanje udruge, preslikama osobne iskaznice likvidatora udruge i zahtjev za izmjenu podataka u Registru udruga dostaviti nadležnom Uredu državne uprave. Velika većina naših udruga članica Hrvatskog saveza nema u svojim Statutima predviđen postupak likvidacije udruge, pa je stoga u tom dijelu potrebno izmijeniti i dopuniti Statut. Također je potrebno izabrati likvidatora (fizičku ili pravnu osobu). Za likvidatora  udruga može predložiti i izabrati i svog člana. Također je novim Statutom potrebno predvidjeti mogućnosti statusnih promjena (pripajanje udruge, spajanje udruge i podjela udruge) što također u većini Statuta naših članica nije u potpunosti propisano. Bitno je za napomenuti da se ove izmjene i dopune Statuta trebaju unijeti na nekoliko mjesta u Statut od članaka koji navode ovlasti Skupštine, preko tijela udruge, do načina raspolaganja sa imovinom udruge. Jedna od značajnih novina iz novog Zakona o udrugama je i obveza udruge da vodi evidenciju članova u koju je potrebno unijeti podatke o imenu i prezimenu člana, dan mjesec i godinu rođenja svakog člana, dan prijema u članstvo udruge, dan prestanka članstva u udruzi, te OIB za svakog člana. Za članove mlađe od 14 godina potrebno je ispuniti i potpisom ovjeriti izjavu roditelja ili staratelja, a za članove mlađe od 18, a starije od 14 godina potrebno je popuniti i ovjeriti suglasnost roditelja i staratelja.

      Naravno, novi Zakon o udrugama potrebno je temeljito proraditi i pristupiti izradi Statuta udruge sa svim elementima koje isti zakon navodi. Bitno je ne izostaviti niti jedan segment koji Zakon propisuje, a količinu teksta i širinu zahvata kod razrade pojedinog elementa procijeniti će svaka udruga prilikom izrade Statuta. Ne treba zanemariti činjenicu da Statut udruge ovjerava  nadležni Ured državne uprave, pa u koliko Vaš Statut koji ste već na sjednici Skupštine Vaše udruge usvojili, nije u nekim segmentima u skladu sa Zakonom o udrugama, isti će Vam biti vraćen na usklađenje. Stoga  savjetujem sve naše udruge da nakon što izrade tekst prijedloga novog Statuta udruge, isti tekst predoče službenici ili službeniku nadležnog Ureda državne uprave. Napominjem da službenici Ureda državne uprave nisu u obvezi razmatrati Statut Vaše udruge kao radni materijal, dakle prije pokretanja postupka uz predani Zahtjev. No lijepa riječ otvara gotovo svaka vrata, pa pokušajte.  Tako ćete u znatnoj mjeri skratiti postupak donošenja Statuta udruge na obostrano zadovoljstvo.

UPUTE U VEZI USKLAĐIVANJA STATUTA S NOVIM ZAKONOM O UDRUGAMA

1. U preambuli Statuta se Udruga treba pozivati na članak 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14)ю

2. Članak 1. Statuta u kojem se navodi što se sve regulira Statutom treba uskladiti sa člankom 13. stavkom 3. Zakona o udrugama, kojim je određeno što sve sadrži Statut udruga.

3. Statutom treba propisati ovlasti osobe ovlaštene za zastupanje, sukladno članku 19. Zakona o udrugama (ako je npr predsjednik osoba ovlaštena za za zastupanje, navedene se ovlasti mogu navesti i kod nadležnosti predsjednika).

4. Pored ciljeva i djelatnosti Udruge, Statut treba sadržavati područje djelovanja sukladno ciljevima (npr kultura, sport, zaštita ljudskih prava i sl.) te gospodarske djelatnosti koje udruga obavlja, sukladno posebnim propisima.

5. Statut treba sadržavati odredbe o sadržaju popisa članova sukladno članku 12. stavku 4. Zakona o udrugama (napomena: pored obveznih, mogu se navesti i drugi podaci npr mail adresu, broj telefona i sl.), osobi ovlaštenoj za vođenje tog popisa (sugerirati da se odredi funkcija koja ima mandat) te otome da popis članova treba biti uvijek dostupan svim članovima i nadležnim tijelima.

6. Statutom trebaju biti propisana prava, dužnosti i odgovornosti članova istegovna odgovornost članova.

7. Odluku o udruživanju u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge može donijeti samo Skupština.

8. Statutom Udruga sama određuje načine rješavanja sporova, što se smatra sukobom interesa te način njihova rješavanja

9. Prema Zakonu o udrugama Skupštinu čine svi članovi ili njihovi predstavnici, a može se odrediti da Skupštinu čine samo pojedine kategorije članova. Ako Skupštinu čine predstavnici članova, obvezno treba propisati trajanje njihova mandata u Skupštini.

10. Obvezno propisati način sudjelovanja punoljetnih osoba lišenih poslovne sposobnosti i maloljetnih osoba, članova udruge, u radu skupštine, a za punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti i o načinu njihova odlučivanja na skupštini, ako je takva mogućnost propisana statutom,

11. Ako udruga odluči da maloljetnici s navršenih 14 godina života mogu odlučivati na skupštini udruge, statut obvezno mora sadržavati odredbu o tome da na skupštini odlučuju uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.

12. Statutom se obvezno treba propisati tko saziva skupštinu u slučaju isteka mandata tijelima udruge (npr. Skupštinu udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili _________ (navesti određeni broj) članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge)

13. Odredbu o nadležnostima Skupštine treba uskladiti sa člankom 18. Zakona o udrugama.

14. Odredbu Statuta o imovini treba uskladiti sa člankom 30. Zakona o udrugama

15. Odredbu Statuta o tome kome ostaje imovina udruge u slučaju prestanka postojanja udruge treba uskladiti sa člankom 53. Zakona o udrugama, kojom je određeno da se tada imovina predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve (bitno je napomenuti da se imovina udruge ne može dijeliti osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama iz članka 53. Zakona o udrugama),

16. Statut treba sadržavati odredbu o likvidatoru (tko ga bira i opoziva te da zastupa udrugu u postupku likvidacije i da se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga). Strankama treba napomenuti da likvidator ne mora biti član Udruge i da nema mandat.Upute izradila;

GRAD ZAGREB - ODJEL ZA VOĐENJE REGISTRA UDRUGA I POSLOVE INSPEKCIJSKOG NADZORA Voditeljica odjela za vođenje registra udruga i poslove inspekcijskog nadzora - Nataša Fijucek

20 августа 2015г.

Odluku o raspisivanju izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina donosi Vlada Republike Hrvatske u skladu s Zakonom o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
U organizaciji Savjeta za nacionalne manjine RH u Zagrebu je održan seminar o interaktivnom načinu prijava programa kulturne autonomije nacionalnih manjina putem interneta za 2019. i godišnji izvještaji o ostvarivanju programa i utrošku sredstava iz Državnog proračuna za 2018.
Комитетом Госдумы по делам национальностей одобрен проект закона, упрощающего процесс получения гражданства РФ, тем, кто говорит по-русски.
Uredba koju je 2016. donijela Europska unija, u svim zemljama EU-a počet će se primjenjivati od 25. Svibnja pa tako i u Hrvatskoj, neovisno o tomu hoće li Hrvatska u roku donijeti zakon koji će na nacionalnoj razini regulirati pitanje zaštite osobnih podataka ova Uredba ili će ići u primjenu 25. svibnja jer se radi o općoj uredbi, što znači da se ujednačeno primjenjuje u svih 28 država članica Europske unije.
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от налогового контроля с 2018 г. россиян, которые больше 183 дней в год живут за рубежом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina usvojilo je Vijeće Europe u Strasbourgu, 10. studenoga 1994. godine. Odluku o proglašenju Zakona o potvrđivanju konvencije za zaštitu nacionalnih manjina donio je Hrvatski sabor u rujnu 1997. godine, a stupila je na snagu 1. veljače 1998. godine.
Gospodin Arlović je odmah na početku naglasio da predloženu temu želi obraditi bez suvišne patetike ili dogmatskog pristupa. „ Predlažem da o ovom pitanju otvoreno razgovaramo jer smatram da je to jedno od najizazovnijih teorijskih, zakonodavno-pranih i ustavno-konstitucionalističkih pitanja, čak ne toliko zemalja jugo-istoka, koliko zemalja razvijene demokracije“, - započeo je predavač. Uostalom, ništa manje od njega se nije ni očekivalo.
Vaši osobni podaci mogu se prikupljati u svrhu s kojom ste upoznati, koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju otvorile su se mnoge mogućnosti na tržištu rada, pa tako i mogućnost stažiranja u zemljama Europske unije, pa čak i u glavnim institucijama Europske unije u Briselu ili Luksembu. Sigurno se često zapitate kamo ćete dalje kada dobijete željenu diplomu, gdje ćete se zaposliti i na koji način?
В прошлом году в Хорватии вступил в силу новый Закон об общественных объединениях. Хотелось бы обратить внимание руководителей общественных организаций на основные пункты, непосредственно касающиеся работы наших обществ.
Мы помели по сусекам, то бишь по интернету, и «намели» несколько статей и интересных сведений, в которых объединен опыт подачи и получения виз, приобретенный участниками нескольких форумов по Хорватии, а также нашими друзьями и знакомыми.

Страницы

< Предыдущая  |  Следующая >

1 | 2 |

Колонка редактора
Катарина Тодорцев Хлача
Выбирать мы будем между Галиной Ковачевич (заместитель Анна Мишар) и Светланой Маринов (заместитель Ирина Миронова).
Литературная гостиная
Вот, решила попробовать себя в жанре рассказа. Вернее, меня никто не спрашивал. Строки появлялись "на экране", а моей задачей было их записывать. Выношу записанное на ваш суд и предлагаю всем, кто столкнулся с этим явлением, посылать свои рассказы в наш журнал. Как знать, возможно со временем наберем на сборник.
Книжная полка
Юлия Месарич
В Словении при поддержке Представительства Россотрудничества в Словении — Российского центра науки и культуры вышел в свет первый сборник статей о русских эмигрантах.
Анонс событий
Юридическая консультация
Odluku o raspisivanju izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina donosi Vlada Republike Hrvatske u skladu s Zakonom o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
ЛЕТОПИСЬ, ISSN 1846-8756
ИЗДАТЕЛЬ
РУССКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ КРУГ
www.ruskaljetopis.hr

Главный редактор
Катарина Тодорцева Хлача
rinahlača@gmail.com
ruskikulturnikrug@gmail.com
GSM +385 921753826
Модераторы
Катарина Тодорцева Хлача
Виктория Тодорцева
Отдел новостей и реклама
Виктория Тодорцева

Дизайн, фотографии
Елена Литвинова
Ненад Марьян Хлача
Корректура
Евгения Чуто (русский)
Ненад Марьян Хлача (хорватский)

Перевод
Катарина Тодорцева Хлача
Виктория Тодорцева

Техническая поддержка
Тимошенко Дмитрий
Интернет-журнал издается при содействии
Фонда «РУССКИЙ МИР»

Все авторские права защищены законом

Затраты на реализацию Проекта частично покрыты за счет Гранта, предоставленного фондом «Русский мир».
 
IMPESUM
LJETOPIS, ISSN 1846-8756
IZDAVAČ
RUSKI KULTURNI KRUG
www.ruskaljetopis.hr

Glavna urednica
Katarina Todorcev Hlača
rinahlača@gmail.com
ruskikulturnikrug@gmail.com
GSM +385 921753826
Moderatori
Katarina Todorcev Hlača
Viktorija Todorceva

Odjel „Novosti iz Rusije“
i reklama
Viktorija Todorceva

Dizajn, fotografiji
Jelena Litvinova
Nenad Marijan Hlača
Lektura
Eugenija Ćuto (ruski)
Nenad Marijan Hlača (hrvatski)

Prijevod
Katarina Todorcev Hlača
Viktorija Todorceva

Tehnička podrška
Timoshenko Dmitrij
Časopis izlazi u skladu sa
«Zakonom o elektroničkim medijima»
NN 153/09, 84/11, 94/13, 136/13

Sva autorska prava zakonom su zaštićena